Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningen förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. MKG anser att det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare.

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen. Föreningen finansieras i huvudsak med medel ur Kärnavfallsfonden.

Aktuellt från MKG

Domstolen ger SKB möjlighet att yttra sig över kompletteringar eller avvisning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 6 juli en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för att ge bolaget en möjlighet att bemöta de synpunkter som framförts de i yttranden som inlämnats i domstolens senaste remissomgång gällande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 26 juni svarat på mark- och miljödomstolens senaste remiss i kompletteringsfasen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I yttrandet yrkar föreningarna i första hand på att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning.

MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s sammanfattande redovisning den 16 mars till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarar fortfarande inte på frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Det anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG som den 25 mars skickat sina synpunkter på redovisningarna till SSM.

Logga in