Remiss och inkommande remissvar

I samband med att myndigheten påbörjade den inledande sakgranskningen av ansökningarna skickades ansökningshandlingarna ut på en bred remiss. Remissinstanserna har till den 1 juni 2012 på sig att skicka sina synpunkter till myndigheten på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs om det behövs kompletteringar. 

Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan >>

 

Remissvar:

Remissvaren som inkommer till myndigheten finns i ärende SSM 2011/3522 och finns tillgängliga på MKG:s hemsida:


Här kan du ladda ner remissvaren >>

Logga in