Aktbilagor

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken.

 

Aktbilaga 753 Meddelande från HaV rörande närvaro vid huf, 171011 >>

Aktbilaga 752 Inlaga med yrkanden och motivering från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 171011 >>

Aktbilaga 751 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län med synpunkter på ansökan, 171011 >>

Aktbilaga 750 Uppgifter från Naturskyddsföreningen om arter i Art- och habitatdirektivet som påträffats i området samt lista på rödlistade svampar som förekommer i området, 171011 >>

Aktbilaga 749 Presentation från SKB; Påverkan på Natura 2000-områden, 171011 >>

Aktbilaga 748 Presentation från SKB med svar på fråga om rening av länshållningsvatten, 171011 >>

Aktbilaga 747 Presentation från SKB; Naturmiljö - hav. Övergödningseffekter av kväveutsläpp, 171011 >>

Aktbilaga 746 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, artskyddsdispens, 171011 >>

Aktbilaga 745 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, talan i artskyddsmålet, 171011 >>

Aktbilaga 744 Presentation från Naturskyddsföreningen, Forsmarks naturvärden, 171011 >>

Aktbilaga 743 Presentation från SKB, Påverkan på naturvärden, 171011 >>

Aktbilaga 742 Anförande från Britta Kahanpää, Milkas, 171011 >>

Aktbilaga 741 Presentation från SKB, Land- och våtmarkmiljöer, 171011 >>

Aktbilaga 740 Inlaga från Naturskyddsföreningen/MKG med rapport om förutsättningarna för sjötransport av bentonit, 171011 >> 

Aktbilaga 739 Presentation från Naturskyddsföreningen/ MKG:synpunkter uppförande och drift Forsmark, 171011 >> 

Aktbilaga 738 Bild till SKB:s svar om påverkansområde grundvatten, 171011 >> 

Aktbilaga 737 Presentation från SKB: svar på frågor om kontroller, övervakning m.m., 171011 >> 

Aktbilaga 736 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, 171010 >> 

Aktbilaga 735  Presentation Milkas, 171010 >> 

Aktbilaga 734 Presentation från SSM om kärnbränsleförvaret, 171010 >> 

Aktbilaga 733 Presentation från Nils-Axel Mörner, 171010 >> 

Aktbilaga 732 Presentation från Östhammars kommun, 171010 >> 

Aktbilaga 731 Presentation från SKB: transportbuller och anläggningsbuller, 171010 >> 

Aktbilaga 730 Presentation från SKB: miljökonsekvensbeskrivning för kärnbränsleförvaret i Forsmark, 171010 >> 

Aktbilaga 729 Presentation från SKB: kärnbränsleförvaret - strålsäkerhet under uppförande och drift 171010 >>

 

Aktbilaga 728 Presentation av Milkas, 171010 >>

Aktbilaga 727 Presentation SKB om kärnbränsleförvaret, anläggningen och verksamheten, 171010 >>

Aktbilaga 726 Presentation av Nils-Axel Mörner, 171010 >> (Aktbilagan utgår, felförd, se aktbilaga 733)

Aktbilaga 725 Presentation från SKB – Fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena (Domstolens fråga 5 från den 14 sep), 171009 >>

Aktbilaga 724 Presentation från SKB – Plats- och omgivningsförhållanden Östhammars kommun och Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 723 Meddelande från Havs - och vattenmyndigheten ang. närvaro vid huvudförhandlingen, 171009 >>

Aktbilaga 722 Presentation från SKB – Anläggningar som ingår i prövningen m.m., 171009 >>

Aktbilaga 721 Presentation från SKB av yrkanden, 171009 >>

Aktbilaga 720 Presentation från SKB om planering av syn i Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 719 Yttrande från Torbjörn Åkermark med svar på domstolens två frågor från den 2 oktober, 171009 >>

Aktbilaga 718 Kompletterande yttrande från Svenska Kraftnät, 171006 >>

Aktbilaga 717 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet – Transportsystem m.m., 171005 >>

Aktbilaga 716 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet, 171005 >>

Aktbilaga 715 Presentation från SKB – Villkorsförslag och energihushållning Clab/Clink, 171005 >>

Aktbilaga 714 Kompletterande yrkande rörande Clab/Clink från Länsstyrelsen i Kalmar län, 171003 >>

Aktbilaga 713 Presentation från Naturskyddsföreningen och MKG – Synpunkter rörande Clab, 171003 >>

Aktbilaga 712 Presentation från SSM – Mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 711 Presentation från Oskarshamns kommun – Beredning och villkorskommentarer, 171003 >>

Aktbilaga 710 Presentation från SKB – Villkorsförslag och åtaganden Clab/Clink, 171003 >>

Aktbilaga 709 Presentation från SKB – MKB för mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 708 Presentation från SKB om Clink, 171003 >>

Aktbilaga 707 Presentation från SKB om Clab, 171003 >>

Aktbilaga 706 Presentation från SKB om Oskarshamn, plats och omgivningsförhållanden, 171002 >>

Aktbilaga 705 Presentation från SKB om anläggningar som ingår i prövningen, 171002 >> (se även aktbilaga 623)

Aktbilaga 704 Film om verksamheten, 171002  från SKB

Aktbilaga 703 Yrkanden från SKB, 171002  >> (se även aktbilaga 620)

Aktbilaga 702 Planering för syn från SKB, 171002 >>

Aktbilaga 701 Protokoll; huvudförhandling i Oskarshamn, 171002 >>

Aktbilaga 700 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om intrång i KBS-3-förvar, 171002 >>

Aktbilaga 699 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om MKB-samråd, 171002 >>

Aktbilaga 698 Yttrande från Eva Liljeskog, 170928 >>

Aktbilaga 697 Fullmakt från Naturskyddsföreningen för Johan Swahn, 170928 >>

Aktbilaga 695-696 Direktiv från Monarkin Staten Sverige, 170920 >>

Aktbilaga 694 Östhammar kommuns anförande, 170919 >>

Aktbilaga 693 SKB Saida Engström presentation, 170914 >>

Aktbilaga 692 Olle Grinder motreplik Saunaeffekten, 170914 >>

Aktbilaga 691 KTH bild motreplik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 690 KTH presentation motreplik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 689 SSM Presentation fortsatt replik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 688 SKB Presentation replik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 687 Presentation från SKB; arbete med kopparkorrosion i rent vatten under 2000-talet, 170914 >>

Aktbilaga 686 Bild från SKB över samrådsmöten för allmänheten i Östhammars kommun, 170913 >> 

Aktbilaga 685 SKB:s presentation angående syn Clab, Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet, 170913 >>

Aktbilaga 684 Yttrande från Britta Kahanpää avseende samråd, MKB. m.m., 170913 >>

Aktbilaga 683 Bilder till Herbert Henkels motreplik till SKB:s replik, 170912 >>

Aktbilaga 682 SSM:s presentation om MKB och samråd, 170913 >>

Aktbilaga 681 Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation om MKB-processen, 170913 >> 

Aktbilaga 680 SKB:s presentation; MKB-processen och genomfört samråd, 170913 >>

Aktbilaga 679 SKB:s svar på frågan om Earthtides, 170913 >>

Aktbilaga 678 Bilder till Nils-Axel Mörners motreplik till SKB:s replik, 170913 >>

Aktbilaga 677 SKB:s sammanställning av frågor från förhandlingen, 170913 >>

Aktbilaga 676 Kärnavfallsrådets svar på domstolens frågor vid huvudförhandling den 5 september 2017, 170913 >>

Aktbilaga 675 SSM:s ställningstagande rörande tillåtlighet enligt miljöbalken, 170913 >>

Aktbilaga 674 Inlaga från Naturskyddsföreningen och MKG, om GAP-projektet, 170912 >>

Aktbilaga 673 Yttrande från Britta Kahanpää, 170912 >>

Aktbilaga 672 Replik från SKB rörande synpunkter om lokalisering, 170912 >>

Aktbilaga 671 Replik SKB på synpunkter om riskanalysen, 170912 >>

Aktbilaga 670 Replik från Naturskyddsföreningen/MKG; bild rörande jordbävningar, 170912 >>

Aktbilaga 669 Arbetsrapport (Första ordningens branta skjuvzoner i Sverige), ingiven av Herbert Henkel, 170912 >>

Aktbilaga 668 SKB-presentation om hantering av jordskalv, 170912 >>

Aktbilaga 667 Rolf Hanssons presentation om platsvalet, 170912 >>

Aktbilaga 666 Leif Göransson, SERO, presentation, 170912 >>

Aktbilaga 665 Karl-Inge Åhälls presentation om Djupa borrhål, 170912 >>

Aktbilaga 664 SKB presentation replik på lerbuffertens stabilitet (saunaeffekten), 170912 >>

Aktbilaga 663 KTH:s motreplik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 662 SKB:s replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 661 Uppsala universitets replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 660 SKB om motival koppar, 170911 >>

Aktbilaga 659 SSM:s replik om strålskyddsreglering, 170911 >>

Aktbilaga 658 SKB:s replik om strålningsrisker, 170911 >>

Aktbilaga 657 SKB:s replik Alternativ metod, 170911 >>

Aktbilaga 656 Anförande av Andrew Orrell, 170911 >> (se aktbilaga 653)

Aktbilaga 655 Skrivelse inkommen i mål M7062-14 >>

Aktbilaga 654 Överblick av SKB:s replik, 170911 >>

Aktbilaga 653 Presentation från Andrew Orrell, 170911 >>

Aktbilaga 652 Presentation från Herbert Henkel, 170910 >>

Aktbilaga 651 Text till Fergus Gibbs presentation, 170908 >>

Aktbilaga 650 Inlaga från Ditta Rietuma; proklamation, 170908 >>

Aktbilaga 649 Presentation från Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 648 Strukturutredning ingiven av Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 647 Rapport ECCR 2010 rekommendationer ingiven av C Busby, 170908 >>

Aktbilaga 646 Presentation från Christopher Busby, 170908 >>

Aktbilaga 645 Presentation från Peter Szakàlos, 170908 >>

Aktbilaga 640-644 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, 170908

Aktbilaga 639 Telefonanteckning från "Henrietta", 170907 >>

Aktbilaga 638 Presentation från Herbert Henkel, 170907 >>

Aktbilaga 637 Presentationsbilder från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 636 Synpunkter på nya strålskyddsförslaget från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 635 Anförande från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 634 Presentation från Nils-Axel Mörner, 170907 >>

Aktbilaga 633 Presentation av SSM om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, 170907 >>

Aktbilaga 632 SKB bilder som saknades i presentationen om säkerhet efter förslutning, 170907 >> (se aktbilaga 627)

Aktbilaga 631 Bilaga från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 630 Yttrande från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 629 Presentation från MILKAS, 170907 >>

Aktbilaga 628 Inlaga från Alfred Maultasch, 170906 >>

Aktbilaga 627 Presentation av sökanden, säkerhet efter förslutning, 170906 >>

Aktbilaga 626 Presentation av sökanden, lokalisering av KBS-3-systemet, 170906 >>

Aktbilaga 625 Presentation av sökanden, vald metod och andra metoder, 170906 >>

Aktbilaga 624 Presentation från SSM, prövningsförfarandet, 170905 >>

Aktbilaga 623 Presentation från sökanden, anläggningar som ingår i prövningen, 170905 >>

Aktbilaga 622 Presentation från sökanden, uppdrag och ändamål, 170905 >>

Aktbilaga 621 Bilaga K:10, innehållsförteckning, 170905 >>

Aktbilaga 620 Presentation från sökanden, yrkanden, 170905 >>

Aktbilaga 610 -619 Presentationsmaterial med bilagor angivet av Nils-Axel Mörner, 170905 >>

Aktbilaga 609 Fullmakt för Tommy Hammar, Länsstyrelsen Kalmar län, 170905 >>

Aktbilaga 608 Protokoll för huvudförhandlingen, 170905 >>

Aktbilaga 607 Nils-Axel Mörners presentation till huvudförhandlingen, 170904 >>

Aktbilaga 606 Yrkande från Nils-Axel Mörner, 170904 >>

Aktbilaga 605 Faktura, resekostnader mm för C Busby - exp till sökandeombud, tekn + aktförv, 170904 >>

Aktbilaga 604 Yrkande om avstyrkan från Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170904 >>

Aktbilaga 603 Nils- Axel Mörners presentation vid huvudförhandlingen, 170903 >>

Aktbilaga 602 Yttrande från SERO, 170901 >>

Aktbilaga 601 Yttrande från Milkas, 170831 >>

Aktbilaga 600 Bilaga 4 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 599 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 598 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 597 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 596 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >>

Aktbilaga 595 Yttrande från Svenska kraftnät, 170830 >>

Akbilaga 594 Bilaga 2 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 593 Bilaga 1 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 592 Ytterligare meddelande från Milkas genom Miles Goldstick avseende presentationer under förhandlingen, 170830 >>

Aktbilaga 591 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala Län, 170830 >>

Aktbilaga 590 Yttrande från KTH-forskarna Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170830 >>

Aktbilaga 589 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170830 >>

Aktbilaga 588 Yttrande från Trafikverket, 170830 >>

Aktbilaga 587 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170829 >>

Aktbilaga 586 Bilaga 2 till ab 584, 170829 >>

Aktbilaga 585 Bilaga 1 till ab 584, 170829 >>

Aktbilaga 584 Meddelande från Milkas genom Miles Goldstick, 170829 >>

Aktbilaga 583 Yttrande från Anna Lind, 170828 >>

Aktbilaga 582  Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden Oskarhamns kommun, 170828 >>

Aktbilaga 581 Fullmakt för Hans Jivander och Ylva Lundh från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 580 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 579 Yttrande från SGU, 170828 >>

Aktbilaga 578 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 170828 >>

Aktbilaga 577 SKB:s synpunkter på MKG:s externa experter, särkilt vad gäller tidpunkt för deras hörande, 170823 >>

Aktbilaga 576 MSB avstår från att yttra sig över ab 552-556, 170823 >>

Aktbilaga 575 Tjänsteanteckning avseende tolkning vid huvudförhandlingen, 170823 >>

Aktbilaga 574 SKB ges tillfälle att yttra sig över ab 571, 170821 >>

Aktbilagor 572-573 Bilagor till ab 571, 170818 >>

Aktbilaga 571 MKG:s svar till domstolen om behov av tolk, 170818 >>

Aktbilaga 570 Svar från domstolen till Nils-Axel Mörner, 170816 >>

Aktbilaga 569 Synpunkter från SERO, 170816 >>

Aktbilaga 568 E-post från Nils-Axel Mörner gällande presentation vid huvudförhandlingen, 170811 >>

Aktbilaga 567 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170714 >>

Aktbilaga 566 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170713 >>

Aktbilaga 565 Beslut under rättegång Kent Pettersson, 170713 >>

Aktbilaga 564 Kent Pettersson begäran om omprövning av fastställd förhandlingsordning, 170712 >>

Aktbilaga 563 Fråga Naturskyddsföreningen MKG behov av tolk, 170711 >>

Aktbilaga 562 Underrättelse lösbrev om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >>

Aktbilaga 561 Underrättelse till MKG m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >>

 Aktbilaga 560 utgår; felfört

Aktbilaga 559 Underrättelse till kommuner m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande  (ab 552-556), 170706 >>

Aktbilaga 558 Kungörelse huvudförhandling, 170704 >>

Aktbilaga 557 Förhandlingsordning huvudförhandling, 170704 >>

Aktbilaga 556 Yttrande SKB Bilaga K:28 Åtaganden, 170630 >>

Aktbilaga 555 Yttrande SKB Bilaga K:27 Påverkan på vattenmiljöer fortsatt arbete, 170630 >>

Aktbilaga 554 Yttrande SKB Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information, 170630 >>

Aktbilaga 553 Yttrande SKB Bilaga K:1 Förslag till villkor, 170630 >>

Aktbilaga 552 Yttrande SKB huvuddokument, 170630 >>

Aktbilaga 551 Korrespondens mellan domstolen och SKB ang. frågor om förhandlingsordningen, 170531 >>

Aktbilaga 550 Telefonsamtal mellan domstolen och Britta Kahanpää, 170528 >>

Aktbilaga 549 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 548 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170517 >>

Aktbilaga 547 Yttrande från Kent S Pettersson, 170517 >>

Aktbilagor 545-546 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

Aktbilaga 544 Yttrande från Milkas, 170517 >>

Aktbilaga 543 Yttrande från Östhammars kommun, 170517 >>

Aktbilaga 542 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 541 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 540 Yttrande från Britta Kahanpää, 170517 >>

Aktbilaga 539 Komplettering till ab 535 från OSS, 170517 >> 

Aktbilaga 538 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 537 Yttrande från Herbert Henkel, 170517 >>

Aktbilaga 536 Yttrande från SERO, 170517 >>

Aktbilaga 535 Yttrande från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 534 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170516 >>

Aktbilaga 533 Yttrande från Svenska Kraftnät, 170516 >>

Aktbilaga 532 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 170516 >>

Aktbilaga 531 Yttrande från Naturvårdsverket, 170516 >>

Aktbilaga 530 Yttrande från SKB, 170515 >>

Aktbilaga 529 Yttrande från SGU, 170515 >>

Aktbilaga 528 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 170514 >>

Aktbilaga 527 MSB avstår från att yttra sig och kommer inte närvara vid huvudförhandlingen, 170512 >>

Aktbilaga 526 Yttrande från Christopher Busby och Ditta Rietuma, 170512 >>

Aktbilaga 525 Anmälan om närvaro vid huvudförhandling från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170511 >>

Aktbilagor 523-524 Inofficiell översättning från Milkas av domstolens utkast till förhandlingsordning, 170508 >>

Aktbilaga 522 Domstolens utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

Aktbilaga 521 Fullmakt för advokaten Malin Wikström från Östhammars kommun, 170224 >>

Aktbilaga 520 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 519 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 518 Bilaga till ab 514 - SKB:s sammanfattning av mottagna uttalanden, 170406 >>

Aktbilaga 517 Bilaga till ab 514 - Sammanfattande brev från SKB ang. samrådet i enlighet med Esbokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 516 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av skillnader mellan uttalandena från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 515 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av synpunkter från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 514 Mail från Naturvårdsverket till den tyska allmänheten, 170406 >>

Aktbilaga 513 Inkomna synpunkter från Polen och Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 512 Mail från Naturvårdsverket ang. slutredovisning av gränsöverskridande kommunicering i enlighet med Espokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 511 SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Aktbilaga 510 SKB:s synpunkter på tidsplanen, 170331 >>

Aktbilaga 509 Domstolens förslag till tidsplan, 170327 >>

Aktbilaga 508 Domstolens beslut om huvudförhandling, 170317 >>

Aktbilaga 507 SKB:s yttrande över samordning av mål, samt målens fortsatta handläggning, 170310 >>

Aktbilaga 506 SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

Aktbilaga 505 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om SKB:s komplettering V och bemötande, 170223 >>

Aktbilaga 504 Rättelse av tidigare inlämnad redovisning från Naturvårdsverket, 170220 >> (se aktbilaga 393)

Aktbilagor 502-503 Tillägg till aktbilaga 449 ang. seismisk riskanalys från Nils-Axel Mörner, 170219 >>

Aktbilaga 501 Fullmakt till Kent Pettersson från FMKK, 170216 >>

Aktbilagor 498-500 Bilagor till aktbilaga 494, FMKK:s yttrande, 170216 >>

Aktbilaga 497 Yttrande från SGU, 170216 >>

Aktbilaga 496 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170215 >>

Aktbilaga 495 Yttrande från Britta Kahanpää, ledamot Milkas, 170215 >>

Aktbilaga 494 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK, 170214 >>

Aktbilaha 493 Yttrande från Milkas om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 492 Yttrande från Milkas om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilagor 490-492 Fullmakt till Naturskyddsföreningen från MKG, 170214 >>

Aktbilaga 489 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486)

Aktbilaga 488 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486)

Aktbilaga 487 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486)

Aktbilaga 486 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>

Aktbilaga 485 Yttrande från Svenska Kraftnät om SFR 2, 170214 >>

Aktbilaga 484 Yttrande från Svenska Kraftnät om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle, 170214 >>

Aktbilaga 483 Yttrande från Svenska Kraftnät om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 482 Yttrande från Oskarshamns kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 481 Yttrande från Oskarshamns kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 480 Protokoll från kommunfullmäktige Oskarshamns kommun, 170214 >>

Aktbilaga 479 Yttrande från SERO, 170213 >> (Ersätter aktbilaga 470)

Aktbilaga 478 Yttrande från SSM om SKB:s komplettering V och bemötande gällande ansökan enligt miljöbalken, 170213 >>

Aktbilaga 477 Anståndsansökan från SGU, 170213 >>

Aktbilaga 476 Yttrande från Energimyndigheten, 170213 >>

Aktbilaga 475 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 474 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 473 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170213 >>

Aktbilaga 472 Yttrande från Kärnavfallsrådet om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 471 Yttrande från Kärnavfallsrådet om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 470 Yttrande från SERO, 170212 >> (Ersätts av aktbilaga 479)

Aktbilaga 469 Yttrande från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170212 >>

Aktbilaga 468 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, 170210 >>

Aktbilaga 467 Yttrande i sak från Naturvårdsverket, 170210 >>

Aktbilaga 466 Yttrande från SSM över frågor om behov av samordad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170210 >>

Aktbilagor 463-465 Yttrande från Östhammars kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170201 >>

Aktbilaga 462 Yttrande från Östhammars kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 461 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 460 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om tillåtlighets- och tillståndsfrågor av KBS-3 metoden, 170131 >>

Aktbilaga 459 Bilaga 2 till aktbilagor 457-458 - SERO:s yttrande, 170130 >> 

Aktbilagor 457-458 Yttrande från SERO, 170128 >>

Aktbilaga 456 Bilaga till aktbilaga 455 - SSM förklarar rättelsen i bilaga 4 till SSM:s yttrande 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 455 Mail från SSM om rättelse gällande bilaga 4 till SSM:s yttrande den 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 454 Mailväxling mellan Östhammars kommun och domstolen ang. önskemål om möte, 170124 >> (se aktbilaga 453)

Aktbilaga 453 Tjänsteanteckning från samtal med Marie Berggren, Östhammars kommun, 170124 >>

Aktbilagor 450-452 Skrivelser från SERO, 161231 >>

Aktbilaga 449 Yttrande från Nils-Axel Mörner ang. seismisk riskanalys, 161227 >>

Aktbilaga 448 SKB:s yttrande över Länsstyrelsen Uppsala läns anståndsansökan, 161221 >>

Aktbilaga 447 Domstolens föreläggande till SKB om att yttra sig över aktbilaga 446, 161215 >>

Aktbilaga 446 Länstyrelsen Uppsala län begär förlängd svarstid för yttrande om SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161214 >>

Aktbilaga 445 MSB avstår från att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, 161208 >>

Aktbilaga 444 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, aktbilagorna 434, 437, 438 och 439, 161123 >>

Aktbilaga 443 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161122 >>

Aktbilaga 442 Information om felaktig expedierad handling, 161122 >> (se handling 440)

Aktbilaga 441 Domstolens beslut om fortsatt handläggning, 161122 >>

 Aktbilaga 440 Domstolens tidsplan och översiktlig förhandlingsplan, 161121 >> (OBS: Aktbilagan har utgått från dagboken den 22 november)

Aktbilaga 439 Synpunkter från SSM på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 438 Uppdaterad presentation från SKB som visades under den muntliga förberedelsen 2 november, 161115 >> (se aktbilagorna 434 och 435)

Aktbilaga 437 Synpunkter från SKB på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 436 Mail från SKB om felstavade namn i protokollet från den muntliga förberedelsen, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 435 SKB:s presentation från den muntliga förberedelsen 2 november >>

Aktbilaga 434 Protokoll från muntlig förberedelse 2 november >> 

Aktbilaga 433 Mail från Johan Swahn MKG om deltagande på den muntliga förberedelsen den 2 november 161031 >>

Aktbilaga 432 Domstolens förhandlingsförordning till muntilg förberedelse den 2 november, 161028 >>

Aktbilaga 431 Domstolens kallelse till SSM för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >>

Aktbilaga 430 Domstolens kallelse till SKB för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >>

Aktbilaga 429 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på engelska >>

Aktbilaga 428 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på svenska >>

Aktbilaga 427 SKB Gränsöverskridande samråd avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, 161024 >>

Aktbilaga 426 E-mail från SKB genom Per Molander angående Esbosamrådet hos Naturvårdsverket, 161024 >>

Aktbilaga 425 SKB Komplettering V och bemötande av remissinstansernas synpunkter, 161017 >>

Aktbilaga 424 Brev från Naturvårdsverket angående kommunikation med Tyskland genom Esbokonventionen, 160921 >> 

Aktbilaga 423 Yttrande från Milkas om hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >>

Aktbilaga 422 Protokoll muntlig förberedelse med SKB ang. hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >> 

Aktbilaga 421 Bildvisning "SKB:s anläggningar MMD 2016-09-09", 160908 >>

Aktbilaga 420 Bildvisning till den muntliga förberedelsen "Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks kommun", 160908 >>

Aktbilaga 419 Kallelse skickad till SKB för muntlig förberedelse i M 1333-11 och M 7062-14 med anledning av planerad ansökan om hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 418 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang ansökan om tilltstånd till hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 417 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160901 >>

Aktbilaga 416 Skrivelse från domstolen om fördröjd tidplan, 160818 >>

Aktbilaga 415 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang domstolens tidplan och tiden för huvudförhandling, 160817 >>

Aktbilaga 414 Underrättelse från domstolen ang. SKB:s förlängda svarstid, 160715 >>

Aktbilaga 413 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang SKB önskar längre tid för bemötande av inkomna synpunkter, 160715 >>

Aktbilaga 412 Protokoll från Högsta domstolen ang. Folkkampanjens klagande, 160707 >>

Aktbilaga 411 Bilaga 5 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport 5 Långsiktig strålsäkerhet) 

Aktbilaga 410 Bilaga 4 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen) 

Aktbilaga 409 Bilaga 3 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Clink) 

Aktbilaga 408 Bilaga 2 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Systemövergripande frågor) 

Aktbilaga 407 Bilaga 1 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Förfarandet med stegvis prövning enligt kärntekniklagen) 

Aktbilaga 406 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 160629 >>

Aktbilaga 405 Mailkonversation mellan domstolen och Östhammars kommun ang. aktbilaga 404, 160617 >>

Aktbilaga 404 Kopia på Östhammars kommuns meddelande till regeringen angående frågan om ansvar efter förslutning, 160616 >>

Aktbilaga 403 Yttrande från Milkas styrelseledamot Britta Kahanpää, 160601 >>

Aktbilaga 402 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 160531 >>

Aktbilaga 401 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160531 >>

Aktbilaga 400 Yttrande från Östhammars kommun, 160531 >>

Aktbilaga 399 Yttrande från Milkas, 160530 >>

Aktbilaga 398 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Förbundsministeriet för miljö, Tyskland >>

Aktbilaga 397 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 396 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 395 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Umweltinstitute >>

Aktbilaga 394 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Letter of the Ministry of Environment Lithuania >>

Aktbilaga 393 Yttrande från Naturvårdsverket, 160527 >>

Aktbilaga 392 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160526 >>

Aktbilaga 391 Yttrande från Oskarshamns kommun, 160524 >>

Aktbilaga 390 Yttrande från Naturvårdsverket, 160523 >>

Aktbilaga 389 Yttrande från Uppsala Län, 160519 >>

Aktbilaga 388 Begäran om anstånd, Naturskyddsföreningen, 160429 >>

Aktbilaga 387 Begäran och beslut om uppskov, Naturvårdsverket, 160428 >>

Aktbilaga 386 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 160426 >>

Aktbilaga 385 Yttrande från Herbert Henkel, geofysiker, docent historisk och allmän geologi, 150426 >>

Aktbilaga 384 Yttrande från Ivar Segefors, 160422 >>

Aktbilaga 383 Yttrande från KTH Chemistry, 160420 >>

Aktbilaga 382 Yttrande från en initierad grupp korrosionsforskare på KTH, 160417 >>

Aktbilaga 381 Svea Hovrätt avvisar överklagan, 160415 >> (se handlingarna 349 och 350)

Aktbilaga 380 Prof. Roland Pusch, Luleå Universitet, 160414 >>

Aktbilaga 379 Inget att erinra, SGU, 160406 >>

Aktbilaga 378 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Uppsala län, 160331 >>

Aktbilaga 377 Yttrande från SERO, 160330 >>

Aktbilaga 376 Begäran och beslut om förlängd svarstid KTH, 160330 >>

Aktbilaga 375 Begäran och beslut om förlängd svarstid SSM, 160330 >>

Aktbilaga 374 Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadsnämnd ang. tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 160330 >>

Aktbilaga 373 Utvärdering av kapitel 5 i Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport av Nils-Axel Mörner, 160330 >>

Aktbilaga 372 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Milkas, 160330 >>

Aktbilaga 371 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 160323 >>

Aktbilaga 370 Yttrande från Svenska Kraftnät, 160323 >>

Aktbilaga 369 Meddelande om att Trafikverket inte har något att anföra, 160317 >>

Aktbilaga 368 Ansökan om förlängd remisstid från Naturvårdsverket, 160317 >> (se även aktbilaga 362)

Aktbilaga 367 Avstår från att yttra sig, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 160315 >>

Aktbilaga 366 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 160315 >>

Aktbilaga 365 Ansökan om förlängd remisstid från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160315 >>
Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150315 >>

Aktbilaga 364 Tjänsteanteckning - samtal med SKB om uppskov, 160315 >>

Aktbilaga 363 Begäran om förlängd remisstid av Naturskyddsföreningen och MKG, 160314 >>
Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 160316 >>

Aktbilaga 362 Begäran om förlängd remisstid av Naturvårdsverket, 160309 >>
Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >>

Aktbilaga 361 Begäran om förlängd remisstid av Kärnavfallsrådet, 160309 >>
Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >>

Aktbilaga 360 Begäran om förlängd remisstid av Uppsala län, 160307 >>

Aktbilaga 359 Begäran om förlängd remisstid, av Oskarshamn och Östhammars kommuner, 160302 >>

Aktbilaga 358 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160219 >>

Aktbilaga 357 Skrivelse från Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson, 160131 >>

Aktbilaga 356 Domstolen meddelar berörda parter om kungjord ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, 160129 >>

Aktbilaga 355 Domstolens kungörelse, 160129 >>

Aktbilaga 354 Förordnande av aktförvarare, 160112 >>

Aktbilaga 353 Påpekande om ansökans kvarstående brister från Nils-Axel Mörner, 160111 >>

Aktbilaga 352 Komplettering av synpunkter från SERO, 160107 >>

Aktbilaga 351 Aktbilagan har utgått

Aktbilaga 350 Domstolens svar till Kent Pettersson, 151223 >>

Aktbilaga 349 Överklagan av domstolens beslut om kungörelse från Kent Pettersson, 151223 >>

Aktbilaga 348 SKB:s syn på i vilka tidningar som kungörelse ska ske, 151223 >>

Aktbilaga 347 Domstolens nya tidsplan, 151217 >>

Aktbilaga 346 Föreläggande till SKB om kungörelsens genomförande, 151217 >>

Aktbilaga 345 Domstolens beslut under rättegång om kungörelse, 151217 >>

Aktbilaga 344 Kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 151214 >>

Aktbilaga 343 Yttrande från Torbjörn Åkermark om platsval, 151125 >>

Aktbilaga 342 Yttrande från Torbjörn Åkermark om kopparkorrosion, 151006 >>

Aktbilaga 341 Bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:10 Summering av inlämnande dokument, rättelser och kompletterande information >>

Aktbilaga 340 bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans, utökad version 3.0 >>

Aktbilaga 339 SKB:s kompletteringsyttrande IV, 150925 >>

Aktbilaga 338 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150820 >>

Aktbilaga 337 Underrättelse från mark- och miljödomstolen skickad till SKB, 150706 >>

Aktbilaga 336 Bilaga till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >> (se aktbilaga 335)

Aktbilaga 335 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >>

Aktbilaga 334 Yttrande från Oskarshams kommun, 150626 >>

Aktbilaga 333 Yttrande Sjöfartsverket, 150626 >>

Aktbilaga 332 Yttrande Kärnavfallsrådet, 150626 >>

Aktbilaga 331 Bilaga till yttrande från Milkas, en CD-skiva med filmen "Strålande Spår" av Bo Levin, 150626 >> 

Aktbilaga 330 Yttrande Milkas, 150626 >>

Aktbilaga 329 Yttrande SGU, 150625 >>

Aktbilaga 328 Yttrande SERO, 150625 >>

Aktbilaga 327 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 150624 >>

Aktbilaga 326 Yttrande från Uppsala län, 150618 >>

Aktbialag 325 Yttrande från Säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun, 150618 >>

Aktbilaga 324 Yttrande från Naturvårdsverket, 150617 >>

Aktbilaga 323 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 150602 >>

Aktbilaga 321-322 Yttrande från Östhammars kommun, 150601 >>

Aktbilaga 320 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 150525 >>

Aktbilaga 319 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig, 150522 >>

Aktbilaga 318 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150519 >>

Aktbilaga 317 Svar från SKB ang. delar som ska tillåtlighetsprövas, 150424 >>

Aktbilaga 316 Underrättelse om att Energimyndigheten avstår att yttra sig, 150422 >>

Aktbilaga 315 Underrättelse till remissinstanser om tillfälle till yttrande om ansökan är komplett, 150413 >>
Bilaga: Se handlingarna 312 och 313

Aktbilaga 314 Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och tillåtlighetsprövningen, 150413 >>

Aktbilaga 313 Bilagor till aktbilaga 312, 150331 >> (samtliga, 14,2 MB)
Huvuddokumentet och bilagorna var och en för sig:
- Kompletteringsyttrande III, 150330 >>
- K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>
- K3 Frågor och svar per remissinstans, version 3.0 >>
- K10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information >>
- K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>
- K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>
- K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>
- K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>
- K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>
- K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Aktbilaga 312 Komplettering III från SKB - förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring, 150331 >>

Aktbilaga 311 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150320 >>

Aktbilaga 310 Domstolens reviderade tidplan, 141211 >>

Aktbilaga 309 Tidplan ingvien av Strålsäkerhetsmyndigheten, 141211 >>

Aktbilaga 308 Protokoll från möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och domstolen, 141211 >>

Aktbilaga 307 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten på domstolens nya föreslagna tidplan, 141015 >>

Aktbilaga 306 Remiss skickad till Strålsäkerhetsmyndigheten med ny föreslagen tidplan, 140925 >>

Aktbilaga 305 Bilaga till aktbilaga 304, Komplettering II från SKB, 140904 >> (samtliga, 18 MB)
Bilagorna var och en för sig:
- Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>
- Frågor och svar per remissinstans >>
- Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
- Summering av inlämnade dokument rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>
- SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>
- Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>
- Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>
- Berg- och bentonittransporter Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>
- Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>
- Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark >> 
- Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden Forsmark >> 
- Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>
- Säkerhetsrelaterade platsegenskaper en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden >> 

Aktbilaga 304 SKB Komplettering II, 140904 >>

Aktbilaga 303 Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 140808 >>

Aktbilaga 302 Uppföljande kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 140613 >>

Aktbilaga 301 Ändring av domstolens tidplan för handläggningen av mål M1333-11, 140314 >>

Aktbilaga 300 Yttrande från Torbjörn Åkermark, kommentarer på Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 140305 >>

Aktbilaga 299 Protokoll från möte mellan SKB och SSM om MKB- kompletteringar, 140225 >>

Aktbilaga 298 Yttrande från Torbjörn Åkerman, 140124 >> 

Aktbilaga 297 Bilaga till aktbilaga 296 >>

Aktbilaga 296 Yttrande från ECRR jämte bilaga, 131231 >>

Aktbilaga 295 Komplettering från Nils-Axel Mörner, 131230 >>

Aktbilaga 294 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande kopparkorrosion, 131220 >> 

Aktbilaga 293 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG med synpunkter på sökandes yttrande om kompletteringar samt Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, 131206 >> (Sökandes yttrande, se aktbilaga 287. SSM:s yttrande, se aktbilaga 290)

Aktbilaga 292 Komplettering av tidigare inlämnade yttrande, av SERO, 131026 >> (Tidigare yttrande, se aktbilaga 260)

Aktbilaga 291 Kärnavfallsnytt nr3/2013 från Milkas, 131128 >>

Aktbilaga 290 Yttrande från SSM ang lämnande kompletterande underlag, 131126 >>

Aktbilaga 289 Kopia till domstolen på SSM:s beslut om markförvar, 131119 >> (Aktbilagan utgår, tillhör inte målet)

Aktbilaga 288 Bilaga K:9 - SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar, 131119 >> (Bilaga till aktbilaga 287)

Aktbilaga 287 Yttrande från SKB till domstolen, 131119 >> (Domstolens underrättelse, se aktbilaga 279)

Aktbilaga 286 Komplettering av aktbilaga 277, från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131106 >>

Aktbilaga 285 rättelse av Milkas rapport från SKB:s Fud-13-presentation, 131023 >>

Aktbilaga 284 Milkas rapport från SKB:s Fud-13-presentation, 131023 >>

Aktbilaga 283 Edward Gordon, 131022 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 282 Nils-Axel Mörner 2013-10 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 281 Nils-Axel Mörner "Dry Rock Deposit" >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 280 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner. Jämte bilagor, 131022 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 279 Underrättelse, SKB, genom advokat Per Molander, 131021 >>

Aktbilaga 278 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 131010 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 277 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 276 Bilaga 2 till aktbilaga 274, 131015>> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 275 Bilaga 1 till aktbilaga 274, 131015 >> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 274 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212. Bilagor, se aktbilagor 275-276)

Aktbilaga 273 Yttrande från SGU, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 272 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 271 Yttrande från Naturvårdsverket, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 270 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130923 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 269 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 131007 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 268 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 131001 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 267 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten, 130930 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 266 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 130927 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 265 Delyttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 130930 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 213)

Aktbilaga 264 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Milkas, 130923 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 263 MSB besked om att de avstår från att yttra sig, 130926 >> (domstolens underrättelse, se aktbilaga 241)

Aktbilaga 262 Yttrande från Länsstyrelsens Uppsala län om SKB:s förslag till kontrollprogram, 130923 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 241)

Aktbilaga 261 Komplettering av SERO:s tidigare inlämnade yttrande, 130919 >> (Se aktbilaga 252)

Aktbilaga 260 Yttrande från SERO, 130830 >>

Aktbilaga 259 Bilaga 1 till SGU:s yttrande med referenser >>

Aktbilaga 258 Yttrande från SGU, 130826 >> 

Aktbilaga 257 Yttrande från Energimyndigheten, 130826 >>

Aktbilaga 256 Yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 255 Överlämnande av yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 254 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130823 >>

Aktbilaga 253 Yttrande från Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 130822 >>

Aktbilaga 252 Yttrande från SERO, 130821 >>

Aktbilaga 251 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 130820 >>

Aktbilaga 250 Yttrande från Trafikverket, 130826 >>

Aktbilaga 249 Yttrande från Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 130821 >>

Aktbilaga 248 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 130822 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 219)

Aktbilaga 247 Yttrande från Östhammars kommun, 130821 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 219)

Aktbilaga 246 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Milkas, 130821 >>

Aktbilaga 244-245 Begäran om anstånd till den 15 oktober 2013 från MKG, 130820 >>

Aktbilaga 243 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Länsstyrelsen Uppsala län, 130813 >>

Aktbilaga 242 Mail från Sjöfartsverket som avstår att yttra sig >>

Aktbilaga 241 Underrättelse med aktbilaga 231-232 skickad till remissinstanser, svar ska lämnas senast den 15 oktober, 130806 >> (se aktbilagor 231-232)

Aktbilaga 240 Reviderad tidplan hos Mark- och miljödomstolen, 130806 >>

Aktbilaga 239 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Naturskyddsföreningen, 130805 >>

Aktbilaga 238 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Kärnavfallsrådet, 130802 >>

Aktbilaga 237 Yttrande från advokat Per Molander med anledning av aktbilaga 227, 130725 >>

Aktbilaga 236 En kopia av aktbilaga 235, se aktbilaga 235.

Aktbilaga 235 Yttrande från Petra Modée, Folkkampanjen och Erik Blomqvist, Jordens vänner. Aktbilaga 235 och 236 utgår och översänds till länsstyrelsen för rättidsprövning då den avser ett överklagande beslut, 130711 >>

Aktbilaga 234 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Havs- och vattenmyndigheten. Beviljande av anstånd, 130708 >>

Aktbilaga 233 E-postmeddelande från Johan Swahn, MKG, 130704 >>

Aktbilaga 232 Reviderat förslag av bilaga KP (Kontrollprogram för yttre miljö) 130628 >>

Aktbilaga 231 Skrivelse med komplettering från SKB/Per Molander jämte bilaga (aktbilaga 232), 130628 >>

Aktbilaga 230 Mail från MSB som avstår från att yttra sig, 130628 >>

Aktbilaga 229 Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län om dispens från artskyddsförordningen, 130626 >>

Aktbilaga 228 Anståndbegäran t.o.m. 15 oktober 2013 från Naturvårdsverket, anstånd beviljas t.o.m. 1 oktober 2013, 130619 >>

Aktbilaga 227 Underrättelse, SKB, genom jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia av aktbilaga 224-225 översänt, 130620 >> (Se SKB:s svar i aktbilaga 237)

Aktbilaga 226 Svar på föreläggande från Sjöfartsverket, 130605 >> (se även aktbilaga 215)

Aktbilaga 224-225 Brev från SSM ang. tidplan för handläggning av mål 1333-11, 130605 >>

Aktbilaga 223 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 om Clink-ansökan, 130604 >> 

Aktbilaga 223 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 om slutförvarsansökan, 1130604 >> 

Aktbilaga 222 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 >> 

Aktbilaga 221 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till Kalmar län, 130529 >>

Aktbilaga 220 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till Strålsäkerhetsmyndigheten, 130529 >>

Aktbilaga 219 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till mottagarlista 130529 >>

Aktbilaga 218 SKB:s uppdaterade Bilaga K:2, 130527 >> (se handling 216 och 217)

Aktbilaga 217 De två rättade bladen i SKB:s Bilaga K:2, 130527 >> (se handling 216)

Aktbilaga 216 Mail från SKB om felaktigt blad i Bilaga K:2, 130527 >> (Tidigare inskickade bilaga K:2, se handling 201, nyinskickad bilaga K:2 se handling 218)

Aktbilaga 215 Svar på föreläggande - Sjöfartsverket, 130523 >> (Förläggande, se aktbilaga 212)

Aktbilaga 214 Kompletteringsyttrande från Torbjörn Åkermark, 130517 >>

Aktbilaga 213 Föreläggande till Strålsäkerhetsmyndigheten, 130513 >>
Bilagor: Aktbilagorna 197-207 och aktbilaga 210 

Aktbilaga 212 Föreläggande till remissinstanser, 130513 >>
Bilagor: Aktbilagorna 197-207 och aktbilaga 210

Aktbilaga 211 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 130507 >>

Aktbilaga 210 Tidsplan, 130506 >>

Aktbilaga 209 Replik från Nils-Axel Mörner rörande SKB:s Bilaga K:3, 130419 >>

Aktbilaga 208 Yttrande från SERO, 130313 >>

Aktbilaga 207 Bilaga till aktbilaga 197 - K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

Aktbilaga 206 Bilaga till aktbilaga 197 - K:7 SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >> 

Aktbilaga 205 Bilaga till aktbilaga 197 - K:6 SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >> 

Aktbilaga 204 Bilaga till aktbilaga 197 - K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >> 

Aktbilaga 203 Bilaga till aktbilaga 197 - K:4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >> 

Aktbilaga 202 Bilaga till aktbilaga 197 – K:3 Frågor och svar per remissinstans, 130402 >>

Aktbilaga 201 Bilaga till aktbilaga 197 – K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 130402 >>

Aktbilaga 200 Bilaga till aktbilaga 197 – K:1 Förslag till vilkor, 130402 >>

Aktbilaga 199 Bilaga till aktbilaga 197 – Kompletteringsyttrande, 130402 >>

Aktbilaga 198 Bilaga till aktbilaga 197 - Innehållsförteckning, 130402>>

Aktbilaga 197 Komplettering av ansökan jämte bilagor från
sökandeombuden/e-post >>

Aktbilaga 196 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 130311>>

Aktbilaga 195 Presentationsmaterial ingivet av SKB, 130311>>

Aktbilaga 194 SSM:s utkast till tidplan, 130307>>

Aktbilaga 193 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 130311>>

Aktbilaga 192 Kallelse muntlig förberedelse sökande och SSM.
exp via e-post, 130304>>

Aktbilaga 191 Kallelse muntlig förberedelse sökande och SSM.
exp via e-post, 130304>>

Aktbilaga 190 E-post från Johan Swahn till milkas, 130223>>

Aktbilaga 189 Yttrande från SGU/e-post
219 2013-02-22 Ab 188 exp till Tomas Löfgren/Ansi Gerhardsson
på SSM för ev yttrande senast den 5 mars 2013, 130221>>

Aktbilaga 188 Yttrande från sökombud Staffan Löwhagen/e-post
(inkom i org 22/2), 130221>>

Aktbilaga 187 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. III), 130219>>

Aktbilaga 186 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. II), 130219>>

Aktbilaga 185 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. I), 130219>>

Aktbilaga 184 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del III), 130219>>

Aktbilaga 183 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del II), 130219>>

Aktbilaga 182 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del I), 130219>>

Aktbilaga 181 Aktbilagan har utgått

Aktbilaga 180 Underrättelse till SKB. Bifogat aktbilaga 179.
Expedierat per e-post.

Aktbilaga 179 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 130208>>

Aktbilaga 178 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall - Radionuklidtransport och dosberäkningar, 130103>>

Aktbilaga 177 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall- Effekter på andra organismer än människa, 130103>>

Aktbilaga 176 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Termiskt inducerad
seismisk aktivitet, 130103>>

Aktbilaga 175 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Interaktion mellan
kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 130103>>

Aktbilaga 174 Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion, 130103>>

 

Aktbilaga 173 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Uppdatering av
modellering av vätgastransport i
närfältet av slutförvar, 130103>>

Aktbilaga 172 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Redovisning av
bränslerester från Studsvikanläggningen, 130103>>

Aktbilaga 171 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Förvarsdjup, 130103>>

Aktbilaga 170 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Kritiska faktorer för val
av deponeringspositioner, 130103>>

Aktbilaga 169 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Bergspänningar i
Forsmark, 130103>>

Aktbilaga 168 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – långsiktig utveckling av
grundvattenkemi på förvarsdjup, 130103>>

Aktbilaga 167 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Lång återmättnadsfas
för slutförvar, 130103>>

Aktbilaga 166 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Dokumentation och
kvalitetssäkring av koder, 130103>>

Aktbilaga 165 Föreläggande, Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga 164 översänt.

Aktbilaga 164 Komplettering till tidigare yttranden från
Naturskyddsföreningen, 121217>>

Aktbilaga 163 Föreläggande till sökanden om att senast den 2 april 2013 inkomma med yttrande över de synpunkter som framförts, 121107>>

Aktbilaga 162 E-post från Carin Lundberg/SGU om anstånd t o
m 1 mars 2013, anståndet beviljas, 121107>>

Aktbilaga 161 E-post från Johan Svensson till Carin Lundberg
SGU, 121107>>

Aktbilaga 160 Underrättelse, Sveriges geologiska undersökning.
Bifogat ansökan på CD, 121102>>

Aktbilaga 159 Yttrande från SERO (Sveriges Energiföreningars
RiksOrganisation), 121101>>

Aktbilaga 158 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 121031>>

Aktbilaga 157 Bilaga 5 tillhörande ab 152, 121029>>

Aktbilaga 156 Bilaga 4 tillhörande ab 152, 121029>>

Aktbilaga 155 Bilaga 3 tillhörande ab 152, 121029>>

Aktbilaga 154 Bilaga 2 tillhörande ab 152, 121029>>

Aktbilaga 153 Bilaga 1 tillhörande ab 152, 121029>>

Aktbilaga 152 Yttrande från Strålsägerhetsmyndigheten jämte
bilagor (Inkom även i original 2012-10-31), 121029>>

Aktbilaga 151 Utdrag av sammanträdesprotokoll 2012-10-23
från Östhammars kommun, 121025>>

Aktbilaga 150 Bilaga till ab 149, Komplettering av ab 139 där en
av sidorna i yttrandet saknas, 120928>>

Aktbilaga 149 Skrivelse från Östhammars kommun (e-post), 120928>>

Aktbilaga 148 Skrivelse från sökandeombudet/e-post, 120626>>

Aktbilaga 147 Yttrande från Christopher Busby, 120608>>

Aktbilaga 146 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 120604>>

Aktbilaga 145 Yttrande från NV/ e-post (inkom i original 5/6-
12), 120601>>

Aktbilaga 144 Yttrande från OSS/e-post, 120601>>

Aktbilaga 143 Yttrande från Milkas, 120531>>

Aktbilaga 142 Yttrande från Lst Kalmar län (inkom i original
1/6-12), 120531>>

Aktbilaga 141 Yttrande från Lst i Uppsala län (miljöenheten)
(inkom i original 1/6-12), 120530>>

Aktbilaga 140 Yttrande från Kommunfullmäktige, Oskarshamns
kommun, 120530>>

Aktbilaga 139 Yttrande från Kommunstyrelsen, Östhammars
kommun. Kompletterat med en sida den 28
september 2012 (ab 150), 120530>>

Aktbilaga 138 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden,
Östhammars kommun, 120530>>

Aktbilaga 137 Svar till Mr Busby, 120528>>

Aktbilaga 136 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i
Oskarshamns kommun, 120528>>

Aktbilaga 135 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten/e-post.
(inkom i original 29/5-12), 120525>>

Aktbilaga 134 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Kalmar
län/ e-post
(Inkom i original 28/5-12), 120525>>

Aktbilaga 133 Yttrande från Per Molander och Staffan
Löwhagen, 120522>>

Aktbilaga 132 Skrivelse från Chris Busby, 120514>>

Aktbilaga 131 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap avstår från att yttra sig, inkom via
epost, 120413>>

Aktbilaga 130 Yttrande från Statens energimyndighet/e-post, 120403>>

Aktbilaga 129 Yttrande från Trafikverket via e-post angående att
ansökan bör kompletteras med en redovisning av
riksintressets hamnar, 120403>>

Aktbilaga 128 Yttrande från Torbjörn Åkermark/ e-post, 120321>>

Aktbilaga 127 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. II), 120320>>

Aktbilaga 126 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. I), 120320>>

Aktbilaga 125 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site
Del III, 120320>>

Aktbilaga 124 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site
Del II, 120320>>

Aktbilaga 123 Andra utskick av SKB-Huvudrapport SR-Site Del
I, 120320>>

Aktbilaga 122 Skrivelse från Helene Åhsberg som meddelar om
rättelser i SR-Site rapporten, 120320>>

Aktbilaga 121 SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120316>>

Aktbilaga 120 SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120316>>

Aktbilaga 119 SKB-Huvudrapport SR-Site Del 1, 120316>>

Aktbilaga 118 Begäran om anstånd med yttrande tom 1/6-12
inkom från HAV via e-post, 120315>>

Aktbilaga 116 Yttrande från Staffan Löwhagen, 120306>>

Aktbilaga 115 Anståndsbegäran t o m 1 juni 2012 från
Samhällsbyggnadsnämnden, Östhammars
kommun, 120302>>

Aktbilaga 114 Skrivelse från SSM (Ansi Gerhardsson), 120220>>

Aktbilaga 113 Skrivelse från Per Molander/Staffan Lövhagen/e
post, 120216>>

Aktbilaga 112 Anståndsbegäran t o m 1 juni 2012 från
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i
Östhammar (OSS), 120213>>

Aktbilaga 111 Skrivelse från Per Molander /e-post, 120126>>

Aktbilaga 110 Skrivelse från Per Molander/e-post, 120120>>

Aktbilaga 109 Skrivelse från Sjöfartsverket /JOB, 120116>>

Aktbilaga 108 Föreläggande, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom Advokat Per Molander. Kopia till Advokat
Bo Hansson, Jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia
av aktbilaga 107 översänt 120116>>

Aktbilaga 107 Begäran om anstånd från Miles Goldstick, Milkas, e-post, 120113>>

Aktbilaga 106 Yttrande över aktbilaga 104 från sökandeombud,
e-post, 120113>>

Aktbilaga 105 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
104 översänt, 120112>>

Aktbilaga 104 Begäran om anstånd till den 1juni 2012 från
Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn
kommun, e-post, 120112>>

Aktbilaga 103 Underrättelse från sök./omb. ang. kontaktperson
(e-post), 111228>>

Aktbilaga 102 Yttrande från sök./omb. (e-post), 111228>>

Aktbilaga 101 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
100 översänt, 111223>>

Aktbilaga 100 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Länsstyrelsen i Kalmar län, 111222>>

Aktbilaga 99 Tidplan, 111220>>

Aktbilaga 98 Beviljande av anstånd, se aktbilaga 94 och 96, 111220>>

Aktbilaga 97 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
96 översänt, 111219>>

Aktbilaga 96 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Naturskyddsföreningen och
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
(MKG), 111219>>

Aktbilaga 95 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
94 översänt, 111216>>

Aktbilaga 94 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Länsstyrelsen i Uppsala län, 111216>>

Aktbilaga 93 Yttrande från sökandeombud avseende begärda anstånd från Oskarshamns respektive
Östhammars kommuner, e-post, 111213>>

Aktbilaga 92 Yttrande från Per Molander och Staffan
Löwhagen, e-post, 111208>>

Aktbilaga 91 E-postmeddelande från Peter Andersson, Statens
råd för kärnavfallsfrågor, 111206>>

Aktbilaga 90 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
89 översänt, 111202>>

Aktbilaga 89 Begäran från Östhammars kommun om anstånd
med yttrande till 1/6-2012 - e-post/mk, 111201>>

Aktbilaga 88 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
86-87 översänt, 111201>>

Aktbilaga 86-87 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Oskarshamns kommun jämte
sammanträdesprotokoll, 111201>>

Aktbilaga 85 Tidplan för handläggning av målet, 111118>>

Aktbilaga 84 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
82 översänt, 111118>>

Aktbilaga 83 BESLUT - EJ ANSTÅND. Exp till MKG och
Naturskyddsföreningen, aktbilaga 81 bifogas.
Kopia av beslut till SKB, för kännedom, 111117>>

Aktbilaga 82 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 111116>>

Aktbilaga 81 Yttrande från Staffan Löwhagen, MSA över aktbil. 75, e-post, 111114>>

Aktbilaga 80 Underättelse till flertalet instanser: kopia av
aktbilaga 76-79 översänt, 111115>>

Aktbilaga 79 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume III (eng.), 111108>>

Aktbilaga 78 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume II (eng.), 111108>>

Aktbilaga 77 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor:
Erratablad; SKB TR-11-01 volume I (eng.), 111108>>

Aktbilaga 76 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, 111108>>

Aktbilaga 74-75 Fullmakt och anståndsbegäran till 2012-11-01
från Svenska Naturskyddsföreningen och MKG, 111108>

Aktbilaga 73 Skrivelse från Strålskyddsmyndigheten, 111107>>

Anteckning:  Samtal från Sofie Tunbrant, SKB som uppger att
de felaktigt skickat alla rättelser (se aktbilaga 55-
72) till domstolen istället för endast de rättelser
som avser de till domstolen sedan tidigare ingivna
rapporter. SKB kommer under nästkommande
vecka att inkomna med ett yttrande där domstolen
ombeds bortse från dessa ingivna handlingar och
samtidigt tilldelas de handlingar som egentligen
avsetts, 111103

Aktbilaga 55-72: Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB jämte
bilagor:
     Rättelse; SKB TR-11-01 volume I (eng.),
     Rättelse; SKB TR-11-01 volume II (eng.),
     Rättelse; SKB TR-11-01 volume III (eng.),
     Rättelse; SKB R-09-19 (eng.),
     Rättelse; SKB R-10-28 (eng.),
     Rättelse; SKB R-10-48 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-02 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-03 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-07 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-09 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-23 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-47 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-48 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-49 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-52 (eng.),
     Rättelse; SKB TR-10-53 (eng.),

     Rättelse; SKB TR-10-67 (eng.), 111031

Aktbilaga 54 Meddelande från posten, (aktbilaga 48 jämte
bilagor i) retur från Stiftelsen Greenpeace
Sweden; ej efterfrågad, 110928>>

Aktbilaga 53 E-postmeddelande från Kenneth Gunnarsson,
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110921>>

Aktbilaga 52 Begäran om anstånd till den 1 nov 2012 från
Kärnavfallsrådet, 110919>>

Aktbilaga 51 Beslut, Milkas-Miljörörelsens
kärnavfallssekretariat, 110919>>

Aktbilaga 50 Underrättelse om bifogad handling (aktbilaga 49) till flertalet instanser, 110913>>

Aktbilaga 49 Reviderad tidplan för målets handläggning, 110913>>

Aktbilaga 48 Komplettering till tidigare översänd ansökan översänds till flertalet instanser, för kännedom. Kopia av
aktbilaga 44 och 45:1-3 översänt, 110908>>

Aktbilaga 47 Yttrande från sökandeombudet Per Molander, epost, 110905>>

Aktbilaga 46 E-postmeddelande från Kenneth Gunnarsson,
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110831>>

Aktbilaga 45 är den svenska översättningen av säkerhetsanalysen SR-Site. Den finns på:http://www.skb.se/Templates/Standard____15338.aspx under "Rapporter som ingår i ansökan”, år 2011, engelska, och är tre filer på 13, 29 och 14 MB. Om du inte hittar den kan du också söka efter "TR-11-01"

Aktbilaga 44 Överlämnande tillsammans med svensk
översättning av aktbilaga 12:1, 12:2 och 12:3 från
Sofie Tunbrant, SKB, 110830>>

Aktbilaga 43 Aktbilaga 42 jämte bilagor i retur från
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110706>>

Aktbilaga 42 Förfrågan, Opinionsgruppen för säker
slutförvaring. Kopia av aktbilaga 1-13 samt 17
översänt, 110616>>

Aktbilaga 41 E-postmeddelande till Christine Anvegård, MKG, 110613>>

Aktbilaga 40 Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten, 110613>>

Aktbilaga 39 E-postmeddelande från Christine Anvegård,
MKG, 110609>>

Aktbilaga 38 Underrättelse, advokat Bo Hansson, advokat Per
Molander, jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia av
aktbilaga 16 samt 26-36 översänt. Handlingarna
skickade per e-post, 110426>>

Aktbilaga 37 Meddelande från posten, (aktbilaga 16 jämte
bilagor i) retur från Stiftelsen Greenpeace
Sweden; vägras, 110421>>

Aktbilaga 36 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
med information om att aktbilaga 22 utgått,
dagboksblad bifogas, 110418>>

Aktbilaga 35 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas
med önskan om att ta del av aktbilaga 22, 110418>>

Aktbilaga 34 Svar på e-post meddelande till Miles Goldstick,
aktbilaga 18-21 samt 23-30 bifogas, 110418>>

Aktbilaga 33-36 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas
med önskan om att även ta del av aktbilagorna
18-30, 110418>>

Aktbilaga 32 E-postmeddelande till Anna Lundborg,
Energimyndigheten, 110414>>

Aktbilaga 31 Skrivelse från Statens energimyndighet som
avstår från att avge yttrande, 110414>>

Aktbilaga 30 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

Aktbilaga 29 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110413>>

Aktbilaga 28 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

Aktbilaga 27 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110313>>

Aktbilaga 26-30 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

Aktbilaga 25 Skrivelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom ombuden Per Molander och Bo Hansson.
Kopia av aktbilaga 18-21, 23-24 översänt, 110412>>

Aktbilaga 24 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110412>>

Aktbilaga 23 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110411>>

Aktbilaga 22 har utgått

Aktbilaga 21 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110411>>

Aktbilaga 20 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110411>>

Aktbilaga 19 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas.Kopia av aktbilaga 14-17 översänt, 110411>>

Aktbilaga 18-24 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110408>>

Aktbilaga 17 Tidplan för handläggning, 110405>>

Aktbilaga 16 Förfrågan till flertalet instanser, 110405>>

Aktbilaga 15 Skrivelse från Östhammars kommun,
slutförvarsenheten, 110321>>

Här finns ansökan enligt miljöbalken för nedladdning >>

Logga in