3 september 2018 |

Ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret i frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter regeringens beslut om flytten sommaren 2017 har Riksgälden förberett inordnandet av uppgifter från SSM. Regeringen bedömde att en flytt av verksamheten till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten.  

De tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden har haft ett delat ansvar för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen (2006:647) och finansieringsförordningen (2008:715). Den 31 augusti 2017 gav Miljö- och energidepartementet Riksgäldskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra ett inordnande av uppgifter från SSM till Riksgälden och att överföringen ska ske i samband med att SSM flyttar till Katrineholm.  

I en nyhet på Riksgäldens hemsida säger Eva Cassel, chef för avdelningen där arbetet ska ske: 

”Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan som en framtida nedläggning för med sig. Vart tredje år ska vi se över och justera kärnavfallsavgifterna. Vi granskar också kärnkraftsindustrins egna bedömningar och avgör om de är rimliga eller inte. Utifrån dessa underlag lämnar vi förslag till regeringen på hur stora avgifterna till kärnavfallsfonden bör vara, säger Eva Cassel.”

Regeringen bedömde att en flytt av verksamheten enligt finansieringslagen till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten ytterligare. Regeringen hänvisade även till den proposition som överlämnades till riksdagen den 1 juni 2017 om en ändrad finansieringslag: ”Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen med syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten (2016/17:199)” och som antogs den 25 oktober 2017.

 

Länkar

Nyhet på Riksgäldens hemsida, 180903 >> 

Om finansieringssystemet av kärnavfall på Riksgäldens hemsida >> 

Nyhet på SSM:s hemsida, 180903 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering, 170831 >> 

Nyhet om att riksdagen röstade ja till ändringsförslagen i finansieringslagen 171027 >>

 

 

Logga in