25 februari 2014 |

Artonde och sista mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 25 februari anordnades det artonde och sista mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning lämnade gruppen hösten 2012. Senhösten 2013 lämnade även de KTH-forskare som varit medlemmar gruppen i protest då SKB beslutat att publicera en forskningsrapport trots allvarliga felkällor på grund av de experimentella problem inte öppet redovisades. 

På mötet höll Mats Boman i en presentation med en uppdatering av arbetet i den kopparkorrosionsforskning som gruppen följt. Mats Boman är forskningsledaren för den grupp vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskningen om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Presentationen från mötet finns nedan. Presentationen innehåller inte en ordentlg analys av de felkällor som projektet haft. Felkällor som MKG:s kanslichef Tydligt beskrivit i ett öppet brev till Mats Boman den 24:e februari. Länk till nyhet om detta brev finns nedan.

I minnesanteckningarna står det att Mats Boman förnekar att det finns fosfor på ytan av de kopparbitar som Uppsalaforskarna använt i sina försök. Boman hänvisar till rapporten SKB  R-13-30 från projektet. MKG konstaterar att i denna rapport utelämnas redovisningen av de uppgifter som fanns på sidan 9 i den delrapport från försöken som publicerades i april 2012. Delrapporten finns nedan. I rapporten står det på sidan 9 att:

"En liten mängd fosfor detekterades i de översta atomlagren på ytan, som även den sputtrades bort. Fosforn kom troligtvis ifrån elektrolytpoleringen." 

I tabellen ovanför synds det att det är fråga om ca 3% fosfor och denna fosfor ligger förmodligen i det absolut yttersta skicket. Hur fosforn kemiskt är organiserat på ytan är inte utrett.

På mötet presenterade även SKB sina fortsatta planer för kopparkorrosionsforskning.

Detta möte blev det sista referensgruppsmötet.

Länkar:

Dagordning, referensgruppsmöte om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö, 140217 >>

Mötesanteckningar, 140506 >>

Bilaga A: Presentation av Mats Boman, "Koppars korrosion i ultrarent vatten" >>

Bilaga B: Presentation av Christina Lilja, "Rapportering av SKB:s planer för kopparkorrosion >>

Delrapporten från Uppsalagruppen i april 2012 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare, 140224 >>

SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande kopparkorrosion, 131220 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen, 131219 >>

MKG skriver ett öppet brev till Uppsalaforskare, 131206 >> 

Forskare lämnar SKB:s referensgrupp om syrgasfri kopparkorrosion, 131108 >>  

Fler nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion finns listade här >>

Nyheter om tidigare referensgruppsmöten:

Nyhet om det sjuttonde referensgruppsmötet 2013-10-03 >>

Nyhet om det sextonde referensgruppsmötet 2013-06-14 >>

Nyhet om det femtonde referensgruppsmötet 2013-03-25 >>

Nyhet om det fjortonde referensgruppsmötet 2012-11-06 >>

Nyhet om det trettonde referensgruppsmötet 2012-08-24 >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in