25 april 2014 |

Avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion

Den 25 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det elfte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att ge SSM möjlighet att ställa frågor på de kompletteringar som skickats in av kärnavfallsbolaget om kapselfrågor i februari. På mötet diskuterades bl.a. riskerna för kopparkorrosion.

Den 28 februari 2014 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en större leverans av kompletteringssvar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som begärt dessa i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bl.a. inkom svar angående frågor om slutförvarsmetodens föreslagna kopparkapslar, om dess mekaniska integritet och tillverkningsaspekter. SSM har därefter tittat på kompletteringssvaren och ställt klargörande frågor till kärnavfallsbolaget. 

Inte många frågor besvarades under mötet avseende degraderingsprocesser för kapseln. I protokollet står det också att SSM ska diskutera internt om hur myndigheten ska gå vidare med flera kompletteringsfrågor. Vad gäller riskerna för kopparkorrosion i syrgasfritt vatten hänvisar kärnavfallsbolaget SKB till att arbete med nya studier pågår och att ytterligare en lägesrapport som ska lämnas till SSM i sommar. SSM önskar att SKB förtydligar korrosionsmekanismerna för kopparkapseln för de första 1000 åren samt evolutionen upp till erosionstid för bufferten och sedan upp till 100000 år. 

SSM berättade även på mötet att de planerar forskningsprojekt inom kopparkorrosionsområdet och beskrev två projekt; ett samarbete med Gunnar Hultquist, KTH och ett med Digby D Macdonalds forskningslag vid Pennsylvania State University.

På mötet gjordes också en genomgång av frågor avseende kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter samt kontroll och provning. Svar på delar av SSM:s kompletteringsfrågor kommer bolaget att redovisa i juni.

Nästa möte om kontroll och provning planerades till den 5 juni.  Nästa möte om mekanisk integritet och tillverkningsaspekter planerades till den 25 juni, om ytterligare en komplettering i från hade färdigställts.

Protokollet nämner inget nytt datum för möte om korrosionsfrågor eller andra frågor kring degradering av kapseln.

Uppdatering: Se länkar till handlingar tillhörande mötet som inkommit 15 oktober 2015. 

 

Länkar: 

Protokoll från avstämningsmöte mellan SSM och SKB ang kompletteringar rörande kapselrelaterade frågor 25 april, 140429 >>
Bilaga 1: Presentation - Kärnbildning av krypkaviteter >>
Bilaga 2: Presentation - Kapselmöte med SSM >>
Bilaga 3: Presentation - Del 2a: Degrad.proc. kap - punkt 1 >> 
Bilaga 4: Presentation - SSM:s forskningsprojekter i kopparkorrosion 2014 >>

SSM:s begäran om komplettering rörande degraderingsprocesser från 120911 >>

Uppdatering:
Godkända presentationer av tidigare inskickade, ej godkända i SKB:s dokumenthanteringssystem (identiska med 0.1 versionerna) som dokumenthanteringssystem, 151015 >>
Presentation 1: Kapselmöte med SSM, 140425 >>
Presentation 2: Möte med SSM – Degraderingsprocesser, 140425 >>
Presentation 3: SSM:s frågor – Kärnbildning av krypkaviteter, 140425 >>

Tidigare avstämningsmöten i sakfrågor i prövningen enligt kärntekniklagen:

Tionde mötet om Ytterligare kompletteringar om kapselfrågor, 140411 >>

Avstämningsmöte om MKB-kompletteringar och om förhållandet till den pararella prövningen enligt miljöbalken hos domstolen, 140124 >> (SSM2012-376)

Nionde mötet om Ythydrologi i SR-Site, 140123 >>

Åttonde mötet om Kompletteringar av biosfärsfrågor, 131119 >> 

Sjunde mötet om Kompletteringar av kapselfrågor, 130828 >> 

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Tidigare övergripande avstämningsmöten mellan SSM och SKB:

Extra avstämningsmöte om kompletteringar, 140305 >>

Sjätte övergripande avstämningsmötet, 140225 >>

Femte övergripande avstämningsmötet, 131112 >>

Fjärde övergripande avstämningsmötet, 130905 >> 

Tredje övergripande avstämningsmötet , 130326 >>

Andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Logga in