6 augusti 2013 |

Domstolen ändrar tidsplanen igen: Samtidig kungörelse viktig

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 augusti uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Genom ändringen bekräftar domstolen att den vill att deras kungörelse av ansökan enligt miljöbalken sker vid ungefär samma tidpunkt som Strålsäkerhetsmyndighetens kungörelse enligt kärntekniklagen. I den nya tidsplanen beräknas kungörelsen ske tidigast hösten 2014. Detta under förutsättning att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte föreläggs göra några mer omfattande kompletteringar av ansökan.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt granskar kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Parallellt granskar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen. 

Den 5 juni uppmärksammade myndigheten domstolen på att myndighetens tidplan hade ändrats. Ändringarna berodde på att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, inte planerar att lämna in kompletteringar rörande den kombinerade inkapslingsanläggningen och mellanlagret, Clink, förrän i juli 2014, dvs. 6 månader senare än beräknat. Eftersom myndigheten därefter behöver tid för att gå igenom underlaget kommer de inte kunna svara på domstolens planerade remiss förrän under första kvartalet av 2015. Länk till nyhet om myndighetens brev till domstolen finns nedan. 

Domstolen gav sökanden, SKB, möjlighet att yttra sig över myndighetens brev. SKB ansåg i sitt svar att de försenade kompletteringsunderlagen endast rör granskningen enligt kärntekniklagen och att de därför inte påverkar tidpunkten för remissyttranden enligt domstolens miljöbalksprövning. Läs SKB:s yttrande nedan.

Trots SKB:s synpunkter valde domstolen att justera sin tidplan så att domstolens kungörelse och myndighetens kungörelse sker vid ungefär samma tidpunkt, dvs att prövningen sker sammanhållet och parallellt. Detta gör att berörda aktörer kan få en mer samlad bild av prövningen och de kan bättre utnyttja sina resurser enligt domstolen. Läs domstolens nya tidplan nedan. 

Kungörelsen beräknas nu tidigast ske hösten 2014. Men det gäller endast om kärnavfallsbolaget inte föreläggs göra några mer omfattande kompletteringar av ansökan.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens reviderade tidplan, 130806 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM uppdaterar sin tidplan i tillståndsprövningen, 130611 >>

SKB:s yttrande till domstolen angående SSM:s brev om justerad tidplan, 130725 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om när Mark- och miljödomstolen uppdaterade sin senaste tidsplan, 130506 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning, 130410 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa domstolens prövning enligt miljöbalken >>

 

Logga in