Domstolsprövningen

I mars 2011 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan har prövats av domstolen enligt miljöbalken. Beslut om tillåtlighet tas av regeringen. 

Detta har hänt:
Efter inlämnandet av ansökan begärde domstolen in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i tre omgångar. Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan. Remissinstanserna gavs tillfälle att under 2016 och 2017 lämna synpunkter i sakfrågor, vilka kärnavfallsbolagets bemötte. Domstolens huvudförhandling om ansökan pågick under hösten 2017 i Stockholm, Oskarshamn och Östhammar.

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >>


Aktuellt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark är avslutad. Den 20 december planerar domstolen att skicka in sitt yttrande till regeringen (datumet kan komma att ändras). Därefter avvaktar domstolen besked från regeringen. 

Naturskyddsföreningen och MKG:s rapporteringar från huvudförhandlingen går att läsa här >> 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

Logga in