Domstolsprövningen

I mars 2011 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas av domstolen enligt miljöbalken, som därefter kommer att skicka ett yttrande till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet eller ej.

Detta har hänt:
Efter inlämnandet av ansökan har domstolen begärt in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna har sedan bollats mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i tre omgångar. Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan. Domstolen gav remissinstanser tillfälle att under våren 2016 och 2017 lämna synpunkter i sakfrågor, vilka kärnavfallsbolagets bemött. Senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak skickades från bolaget till domstolen den 30 juni 2017. Den 4 juli kungjorde domstolen huvudförhandlingen om kärnavfallsbolagets ansökan. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 i Stockholm.

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >>


Aktuellt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark.
Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>
Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor, med två uppehåll, mellan tisdagen den 5 september och fredagen den 27 oktober 2017. Den 22 december kommer domstolen skicka sitt yttrande till regeringen (datumet kan komma att ändras).
Uppdateringar om vad som sker innan, under och efter huvudförhandlingen får du här >> 
Naturskyddsföreningen och MKG kommer delta och arbeta tillsammans under huvudförhandlingen. Viktiga frågor för föreningarna är strålsäkerhetsfrågor (kopparkorrosion m.m), intrångsproblematik, platsvalet, metodvalet (alternativet djupa borrhål) och frågor som rör artskyddsdispensmålet.
Följ och få uppdateringar om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen här >>

I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

Logga in