News and events 2011

The power companies have submitted their license application to build a final repository

Today, the power companies – Vattenfall, E.ON and Fortum – submitted a license application through their subsidiary SKB to build a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark. The application was submitted to the Swedish Radiation Safety Authority [SRSA] and to the Environmental Court, despite the heavy criticism that has been aimed towards the company.

Book about how ten countries handle their spent nuclear fuel

This October, the International Panel on Fissile Materials [IPFM] has launched the report Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World. The report describes how a number of countries that are using nuclear power deal with their spent nuclear fuel.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till höjning av kärnavfallsavgiften

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i juni ut en remiss med förslag på säkerheter och höjningar av kärnavfallsavgiften för åren 2012-2014. MKG har under flera år efterfrågat en höjning av avgiften och stödjer i sitt yttrande SSM:s förslag. 

MKGs synpunkter efter det första samrådsmötet om SFR 2

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga efter det första samrådsmötet inför en ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.

SSM ges uppdraget att se över Finansieringslagen rörande säkerheter m m

Regeringen har den 22 december beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör säkerheter, statens risk och avgiftsnivåer.

EU-kommissionens föreslagna kärnavfallsdirektiv antas av EU:s Ministerråd

Den 19 juli antog Ministerrådet kärnavfallsdirektivet om ett gemenskapsramverk för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

SKB skriver till SSM om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade den 30 december ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med vad de menar är ett klargörande angående kopparkorrosion.

Regeringen höjde inte kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville

Regeringen har beslutat att höja den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden till 2,2 öre/kWh för åren 2012-2014. SSM föreslog i oktober en ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh.

SSM-rapport bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011 finansierat ett projekt vid Studsvik där avsikten har varit att försöka upprepa KTH-forskarna Hultquist, Szakálos med fleras försök som visar på kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Detta har lyckats och slutrapporten är publicerad.

Logga in