News and events 2012

Naturskyddsföreningen och MKGs kompletteringsyttrande om en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletteringsyttrande med engelsk översättning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG:s delyttrande om tillgången till rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna vill ha tillgång till samtliga företagsinterna rapporter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med forskningsresultat mm som rör slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

The Swedish National Council for Nuclear Waste submits statement regarding completions to the Land and Environmental Court

On October 31, the Governments advisory body on nuclear waste-issues, the Swedish National Council for Nuclear Waste [NCNW], submitted a statement to the Land and Environmental Court based on the comments made by the referral body. In this statement, the NCNW gives their view on what needs to be complemented in the license application to build a final repository for spent nuclear fuel.

SRSA submits demands on extensive completions to the Land and Environmental Court and SKB

The Swedish Radiation Safety Authority [SRSA] is about to finish the ongoing initial review of the license application to build a final repository for spent nuclear fuel, submitted by the power industry’s nuclear waste company SKB. Today, SRSA has submitted a statement to the Land and Environmental Court were they place extensive demands on completions.

Great inadequacies in the license application – the Swedish Society for Nature Conservation and MKG demand extensive completions

The Swedish Society for Nature Conservation [SSNC] and the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review [MKG] have submitted a joint statement concerning the power industry’s proposed repository for spent nuclear fuel in the community of Forsmark. An extensive review of the license application has revealed a number of issues.

MKG:s yttrande över genomförandet av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. 

MKG Report 6

Engelsk översättning MKG Rapport 5, Samrådsinlagor 2009-2010 och yttrande över Fud-10 från Naturskyddsföreningen och MKG.

SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2012 begärt omfattande kompletteringar bl.a. om slutförvarsansökans miljökonsekvensbeskrivning, MKB, om slutförvarsanläggningen och om slutförvarets långsiktiga säkerhet.

Slutförvarsansökan inlämnad i Finland

De finska kärnkraftsindustriernas kärnavfallsbolag Posiva följer det svenska kärnavfallsbolagets, SKB:s, fotspår och ansöker om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Detta trots metodens stora osäkerheter kring kopparkorrosion och den långsiktiga säkerheten som sedan flera år debatterats i Sverige.  

Logga in