22 October 2012 |

MKG:s yttrande över genomförandet av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. 


MKG:s yttrande med synpunkter på förslag till genomförande av kärnavfallsdirektivet, 121022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 121019 >>

Logga in