24 September 2012 |

Naturskyddsföreningen och MKG kompletteringsyttrande med engelsk översättning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den bilaga till yttrandet som handlade om kopparkorrosion och andra problem med de konstgjorda barriärerna med kopparkapsel och lerbuffert har nu översatts till engelska och skickats in till myndigheten som en komplettering.

 

Länkar

Missiv till SSM om kompletteringen med den översatta bilagan, 120924 >> 

”Analysis of the need for additional work concerning problem with the barrier system” av Olle Grinder, PM Technology, maj 2012 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet >>


Logga in