10 November 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 10 november om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 10 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Under mötet diskuterades bl.a. att det fortfarande är oklart vad domstolen kommer att landa i när det gäller eventuell samordning av kärnavfallsbolagets fyra pågående mål hos domstolen och hur respektive prövningars tidplan kommer att påverkas.

Under mötet den 10 november mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM och bolaget om sina fortsatta arbeten i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten arbetar med att kvalitetssäkra granskningsrapporterna, samt att redovisa hur remissinstansernas synpunkter beaktas. Kärnavfallsbolaget arbetar med att sammanfatta sina planer för det fortsatta arbetet avseende åtgärder kopplade till ökad lagringskapacitet vid mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Bolaget räknar med att kunna presentera något om detta i januari. SSM och kärnavfallsbolaget diskuterade också att det fortfarande är oklart vad domstolen kommer att landa i när det gäller eventuell samordning av bolagets fyra pågående mål hos domstolen (kärnbränsleförvarsmålet, målet om kortlivat radioaktivt avfall, hamnverksamhetsmålet, samt målet om artskyddsdispens) och hur de olika målens tidplaner kommer att påverkas.

Avseende prövningen om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark informerade SSM om läget i myndighetens granskning och aktuell tidplan. SSM avser att kontakta domstolen avseende sin tidplan för att kunna samordna kungörelsen. Kärnavfallsbolaget uppgav att bolaget vill ha avstämningsmöten med SSM rörande vissa tekniska frågor i SSM:s kompletteringsbegäranden. Enligt aktuell tidplan kommer bolaget att lämna svar på SSM:s kompletteringsbegäranden senast den 15 maj 2017.

Nästa möten inom detta område kommer att hållas den 20 december, den 3 februari, samt den 21 april. Uppdatering: Se länk till mötet den 20 december nedan.


Länkar: 

Protokoll från avstämningsmötet, 161110 >>

Uppdatering:
Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 20 december om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 161220 >>

Logga in