2 September 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 september om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM informerade bl.a. att myndigheten kommer lämna sitt yttrande till domstolen avseende kompletteringsbehov för miljöbalkansökan av utbyggnaden av SFR i slutet av september.

Under mötet den 2 september mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM om läget i granskningen av ansökan om tillstånd för det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall SFR och en tillbyggnad för rivningsavfall SFR 2 i Forsmark. Myndigheten meddelade att de i slutet av september kommer att lämna in sitt yttrande avseende kompletteringsbehov för miljöbalksansökan till domstolen. Bland annat ser SSM behov av komplettering gällande förvarsdelen 2BMA. SSM meddelade också att myndigheten avser samordna tiden för kungörelse med domstolen och att kungörelsen kan ske tidigast efter årsskiftet.

I tillståndsprövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark informerade kärnavfallbolaget att bolaget avser ta fram en handlingsplan för hantering av de, av SSM identifierade, förväntningarna på bolaget inför kommande steg i tillståndsprocessen. Bolaget meddelade också att Naturvårdverket kommer skicka bolagets svar på ställda frågor till frågeställarna för ytterligare en runda i processen gällande miljökonsekvensförfarandet (MKB-förfarandet) för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen.

I övrigt diskuterades också det samråd angående den framtida hamnverksamheten i Forsmarks hamn som kärnavfallsbolaget höll den 24 augusti 2016. 

Nästa möten inom detta område kommer att hållas torsdagen den 10 november, samt fredagen den 16 december. Uppdatering: Se länk till mötet den 10 november nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet den 2 september, 160902 >>

Uppdatering:
Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 10 november om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 161110 >>

Logga in