9 November 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 9 november om SSM:s systemövergripande granskningsrapport

Den 9 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s systemövergripande granskningsrapport om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att kärnavfallsbolaget skulle få klarhet i några av myndighetens bedömningar i granskningsrapporten om MKB och systemövergripande frågor som publicerades i slutet av juni 2016 som underlag till SSM:s yttrande i sak till mark-och miljödomstolen. SSM informerade att de planerar att uppdatera samtliga granskningsrapporter genom ytterligare kvalitetssäkring av texterna inför myndighetens slutliga yttrande till regeringen. 

Avstämningsmötet den 9 november mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anordnades efter önskemål av bolaget att få klarhet i några av myndighetens bedömningar i granskningsrapporten om MKB och systemövergripande frågor för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle som publicerades i slutet av juni 2016 som underlag till SSM:s yttrande i sak till mark- och miljödomstolen. Detta eftersom kärnavfallsbolagets förståelse för SSM slutsatser är viktig för bolagets bemötande och har inverkan på bolagets framtida planering. Se bolagets frågeställningar i mötesprotokollet nedan.

Under mötet underströk SSM att granskningsrapporten om MKB och systemövergripande frågor, liksom de övriga underlagsrapporterna till myndighetens yttrande i sak till domstolen i juni, ska ses som fullständig angående myndighetens ställningstagande men att SSM:s arbete fortsätter för att bearbeta synpunkter från myndighetens remissinstanser och för att ytterligare kvalitetssäkra dokumentationen inför myndighetens slutliga yttrande till regeringen. SSM uppgav därför att de gärna tar emot kommentarer från bolaget om eventuell oklarhet eller tvetydighet i myndighetens bedömningar.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet den 9 november, 161109 >>

SSM:s granskningsrapport: Systemövergripande frågor inför yttrandet till mark- och miljödomstolen, 160628 >>

Logga in