Aktuellt

SSM höll informationsmöte om granskningen av slutförvarsansökan

Strålskyddsmyndigheten, SSM, anordnade den 22 september ett informationsmöte om myndighetens prövning av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Inbjudna till mötet var de remissinstanser som fått myndighetens remiss men önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov av slutförvarsansökan.

Kärnavfallsrådet beviljas förlängd remisstid hos domstolen

Den 15 september inkom Kärnavfallsrådet med en anhållan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att få förlängd remisstid för att lämna in synpunkter på kompletteringsbehov för kraftindustins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

SKB har kompletterat sin ansökan med översättningar av säkerhetsanalysen och miljökonsekvensbeskrivningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har nu kompletterat sin ansökan om ett slutförvarssystem med översättningar. Dokumenten som översatts är säkerhetsanalysen SR-Site till svenska och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, till engelska.

Strålsäkerhetsmyndigheten ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har begärt och fått beviljat längre tid för sitt yttrande till domstolens remiss om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beviljat myndigheten förlängd remisstid från 16 april till 1 november 2012. Andra remissinstanser kan begära motsvarande förlängning.

MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade!

Det finns risk för att viktiga forskningsresultat rörande kopparkorrosion går förlorade i kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s pågående prototypförvarsförsök. Dessa resultat kan vara av stor betydelse för det slutförvarssystem som bolaget planerar för det använda kärnbränslet.

SSM har skickat ut ansökan om slutförvar på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut ansökan om ett slutförvar på remiss. Fram till och med 1 juni 2012 kan remissvar skickas in. Syftet med remissen är att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs vilka kompletteringar som behövs.

SKB skickar kompletteringar till myndigheten

Den 31 maj meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att myndigheten avslutat sin inledande bedömning av ansökan om ett slutförvar. Myndigheten begärde kompletteringar på ett antal referenser och påpekade att säkerhetsredovisningen, SR-Site också skulle finnas på svenska innan ansökan kan ses som komplett.

SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en inledande bedömning av slutförvarsansökan skrivit till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och meddelat att de startat den inledande sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar

Den 17 maj inleder en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den nyss inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Uppdatering: MKG kritisk till kanadensisk medlem i granskningsgruppen

Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 16 mars 2011 in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan.

Logga in