Aktuellt

Yttrande om SSM:s interna kapseldiskussioner lämnad till domstolen

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen.

SKB ändrar sig och ansöker om Natura 2000-tillstånd

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anser att det sökta slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark inte kommer att påverka intilliggande Natura 2000-områden. Kärnavfallsbolaget har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 17 Östhammar

Under huvudförhandlingens sjuttonde dag redogjorde kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, samt motparter, för bolagets åtaganden och villkor som kan hänföras till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Därutöver gavs tillfälle för repliker och motrepliker för framförda synpunkter.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 16 Östhammar

Under huvudförhandlingens sextonde dag redogjorde motparter i målet för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området. De motparter som inte tidigare deltagit i förhandlingen gavs dessutom tillfälle att framföra sina synpunkter på kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan i sin helhet.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 15 Östhammar

Under huvudförhandlingens femtonde dag, tillika tredje dagen i Gimo, Östhammars kommun, redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.

SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 14 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 10 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Kärnavfallsbolaget SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller. Motparter gavs möjlighet att ställa frågor.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 13 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 9 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Samma kommun som den sökta platsen för slutförvaret finns, Forsmark.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 12 Oskarshamn

Torsdagens huvudförhandling den 5 oktober startade med syn på sökandes, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, kapsellaboratorium. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och vissa frågor från synen diskuterades. Naturskyddsföreningen och MKG:s frågor om bolagets fältförsök gav delvis intressanta svar (se nedan).

Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 11 Oskarshamn

Idag, onsdagen den 4 oktober, har huvudförhandlingen haft syn på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 

Logga in