31 maj 2012 |

Finansiering av slutförvaring och rivning kan sakna minst 30 miljarder

I samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens utredning om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer skulle ha lämnat ett delyttrande till regeringen den 31 maj har det avslöjats att det kan finnas en brist på minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden. För att ta in de pengarna till fonden skulle kärnavfallsavgiften behöva höjas från dagens 2 öre/kWh till över 6 öre/kWh. Utredningen får nu ett år till på sig att arbeta och yttrandet för hela utredningen ska lämnas in den 31 maj 2013.

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Delar av uppdraget skulle ursprungligen avrapporteras den 31 maj 2012, men nu har regeringen förlängt sluttiden för hela utredningen till den 31 maj 2013.

Ett av målen för utredningen är att se över hur statens risk kan minskas i arbetet med slutförvar och rivning. Idag betalar kärnkraftsindustrin 2 öre per kilowattimme till Kärnavfallsfonden, den fond som ska finansiera detta. Idag finns 48 miljarder kronor i fonden. Utredningen har inte direkt arbetat med att värdera den avgiftsnivå som nu finns eller hur mycket medel som finns i fonden jämfört med behov. Men i arbete har det uppdagats att det funnits stora brister i hur betalningar till fonden gjorts under många år.

Vid en sökning på Kärnavfallsfondens hemsida har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hittat en presentation som gjorts av Daniel Barr, vice ordf. i Kärnavfallsfonden och avdelningschef vid Riksgälden, och som redovisar den brist som finns i fonden. Bristen kan vara minst 30 miljarder men är kanske ändå större. För att kunna betal in så mycket pengar i fonden skulle kärnavfallsavgiften kanske höjas till över 6 öre/kWh.

Nedan hittar du dokument och länkar till Daniel Barrs presentation, myndighetens uppskovsbegäran, utredningens projektplan (inklusive bilagor med regeringens uppdrag och andra skrivelser) samt länkar till nyheter om utredningen i Sveriges Radio.

Bakgrund

Våren 2010 skrev Riksgälden till regeringen och menade att det fanns brister i finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Riksgälden ansåg att ansvarsfördelningen mellan myndigheten och regeringen, speciellt vad gäller beslutsfattande om vad som anses vara godtagbara säkerheter för kärnavfallsfinansieringen, borde ses över. Dessutom menade myndigheten att det var problematiskt att beräkna statens kreditrisk och riskavgifter.

Den 27 oktober 2011 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att tillsammans med Riksgälden utreda hur dessa frågor kan lösas. Översynen skulle bl.a. även omfatta frågor som rör beräkning av avgifter och behov av riskavsättningar.

Den 22 december gav regeringen SSM i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över frågor som rör de säkerheter den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska ställa. SSM får även i uppdrag att analysera effekterna av en breddning av kärnavfallsfondens placeringsreglemente enligt förordningen, speciellt med beaktande av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och behov av säkerheter.

I bägge fallen ingår det i uppgiften att komma med förslag om ändringar l finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 208:715).

 

Länkar:

Presentation gjord av Daniel Barr, vice ordf. i Kärnavfallsfonden och avdelningschef vid Riksgälden >>

Uppdatering: Här fanns tidigare en direktlänkt till presentationen ovan på Kärnavfallsfondens hemsida. Länken var:
http://www.karnavfallsfonden.se/download/18.30536c3a1362bc4bcdb1e71/Kärnavfallssystemet+2012-02-16.pdf
Sedan en tid tillbaka leder länken endast till en inloggningssida.

Uppdatering: Regeringsbeslut om förlängt uppdrag 120531 >>

Nyheter i Sveriges Radio Ekot:

Pengabrist i kärnavfallsfond, 120601 >>

Avgift för kärnkraftbolagen skjuts fram, 120531 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens uppskov:

SSM:s begäran om uppskov, 120531 >>

SSM:s rättar fel i sin begäran om uppskov, 120531 >>

Mer om uppdraget

Preliminärt underlag >>

SSM:s projektplan >>

Bilaga 1 Regeringsuppdrag den 27 oktober 2011 >>

Bilaga 2 Regeringsuppdrag den 22 december 2011 >>

Bilaga 3 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2010/2333Ke >>

Bilaga 4 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2011/747/Ke >>

Bilaga 5 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2011/775/Ke >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ges uppdraget att se över finansierinsglagen rörande säkerheter m.m., 111222 >>


Nyhet på MKG:s hemsida om översyn av vem som ska granska kärnavfallssäkerheter m.m., 111027 >>

Logga in