9 januari 2006 |

Huvudförhandling av OKG AB:s ansökan för effekthöjning av kärnkraftverket i Oskarshamn

Den 8 och 9 februari 2006 hålls huvudförhandlingen i målet om OKG AB:s ansökan för effekthöjning av kärnkraftverket i Oskarshamn. Se kalendariet till vänster för ytterligare detaljer om huvudförhandlingen.

I april förra året yttrade sig miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om Ringhals AB:s ansökan om att öka effekten vid kärnkraftverket. Miljödomstolen fann att det fanns förhinder att bifalla ansökan efter att ha miljögranskat verksamheten. Domstolen avslog inte ansökan utan skickade vidare målet till regeringen för prövning eftersom de ansåg att det eventuellt även rörde ett annat allmänt intresse av stor vikt och att beslutet om tillåtlighet således låg hos regeringen. För mer information om domen, läs nyheten på MKG:s hemsida från 2005-04-28 >>

  Miljödomstolens yttrande 2005-04-28 >>

Regeringen angav i sitt beslut 05-10-20 att ”kärnkraften är inte en långsiktigt hållbar energikälla och skall därför successivt fasas ut”. Regeringen anser dock att verksamheten är tillåtlig trots att miljödomstolen anser att det föreligger hinder enligt miljöbalken med hänsyn till att det inte finns en lösning för att ta hand om det använda kärnbränslet, kärnsäkerheten och energihushållningen.

  1. Miljödomstolen ansåg att det låg förhinder enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken med hänsyn till att bolaget inte redovisat att den slutliga hanteringen av kärnavfallet är löst eller kan lösas. Regeringen anser dock att de har ”löpande granskat och godkänt inlämnade program och bedömt att de uppfyllt de krav som ställts i kärntekniklagen”. Vid den prövningen säger regeringen att ”även kap 2 i miljöbalken har tillämpats” och således även de allmänna hänsynsreglerna. Regeringen konstaterar att ”det finns effektiva kontroll- och styrmedel avseende hanteringen av det använda kärnbränslet. Verksamheten är således förenlig med 2 kap miljöbalken och hinder mot tillåtligheten föreligger inte”.

  2. Miljödomstolen bedömde att risken för skada vid en allvarlig radiologisk olycka vid kärnkraftverket är så stor att verksamheten enligt miljöbalken endast får bedrivas om regeringen anser att det finns särskilda skäl. Regeringen instämmer i Miljödomstolens bedömning att vid olycka blir skadorna stora. Att en sådan olycka skulle inträffa bedömer SKI som försumbar och regeringen finner att de säkerhetskrav som SKI ställer och kontrollerar är tillräckliga och finner att verksamheten är tillåtlig i den här delen.

  3. Miljödomstolen ansåg i sitt yttrande att energihushållningen på Ringhals inte uppfyller miljöbalkens regler om energihushållning eftersom mycket energi hamnar i havet med kylvattnet. Ringhals har kompletterat ansökan med en utredning om det finns möjlighet till avsättning för spillvärmen i området. Möjligheten att finna avsättning för spillvärmen i Göteborgsområdet bedöms som mycket liten. Med hänsyn till detta bedömde miljödomstolen att utsläppet av energi till havet inte kan ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna men de hävdar dock att så stora energimängder som det handlar om innebär en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse enligt 2 kap 9 § miljöbalken. Med hänsyn till den starkt begränsade möjligheten att finna avsättning för spillvärmen och att det således inte enbart är storleken av energiutsläppet som avgör misshushållning av energi bedömer dock regeringen att Ringhals kärnkraftverk inte kan anses misshushålla med energi. Regeringen anser inte heller att det är förenligt med ställningstagandet att kärnkraften ska fasas ut att långsiktigt göra samhället beroende av spillvärmen från kärnenergi.Till slut konstaterar regeringen att ”med hänsyn till den stora betydelse som Ringhals kärnkraftverk har för Sveriges energiförsörjning överväger verksamhetens samhällsnytta de eventuella olägenheter som kan följa av att hanteringen av använt kärnbränsle inte har slutligt redovisats”. Regeringen bedömer således att verksamheten har en speciell samhällsnytta och därför skulle vara tillåtlig även om Miljödomstolen haft rätt i att det fanns skäl enligt miljöbalken att inte tillåta verksamheten.

  Läs regeringsbeslut enligt miljöbalken 2005-10-20 nr 5 >>

I början av februari håller miljödomstolen i Växjö huvudförhandlingen i målet om att kärnkraftverket i Oskarshamn ska få utöka sin effekt och miljöprövningen av målet är således i sin slutfas. Det ska då bli intressant att se om domstolen även tar in miljöproblemen med uranbrytning och att kärnkraften använder ändliga resurser i sin bedömning. Ytterligare en viktig aspekt skulle kunna bli frågan om att ett eventuellt fysiskt skydd av kärnkraftverken kan vara nödvändigt för att garantera säkerheten. Intressant blir också att se om miljödomstolen tar hänsyn till hur regeringen tolkar Miljöbalken eller om de håller fast vid sin professionella bedömning sedan bedömningen av effektökningen av Ringhals kärnkraftverk.

Logga in