3 maj 2017 |

Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 3 maj ut en remiss på ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Domstolen vill börja huvudförhandlingen den 5 september och bedömer att huvudförhandlingen kommer pågå i fem veckor med tre veckors uppehåll under tiden. Motparterna i målet ges tillfälle att yttra sig över utkastet till förhandlingsordningen. Synpunkterna ska vara domstolen tillhanda senast den 17 maj 2017.

Den 3 maj skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en underrättelse med ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen beräknas pågå under fem veckor med start tisdagen den 5 september 2017. De två första veckorna av huvudförhandlingen är planerade att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll och den tredje veckan i Oskarshamn börjar den 2 oktober och den fjärde veckan i Östhammar är veckan efter. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm igen med början 23 oktober. Möjligheten att avvika från förhandlingsordningen under huvudförhandlingen kommer att vara mycket begränsad. Innan domstolen skickade ut sin underrättelse gavs kärnavfallsbolaget tillfälle att lämna ett förslag till förhandlingsordning (se länk nedan).

Underrättelsen skickades till motparterna i slutförvarsmålet vilka ges tillfälle att senast den 17 maj 2017 lämna synpunkter över utkastet till förhandlingsordning. Motparterna ges också möjlighet att anmäla om de avser delta i huvudförhandlingen. Mark- och miljödomstolen informerar att domstolens avsikt är att slutligt fastställa förhandlingsordningen, och sända denna till parterna, i anslutning till att kungörelse om huvudförhandling utfärdas i juli 2017.

Länkar: 

Domstolens utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september, 170317 >>

Logga in