29 juni 2007 |

MKG har lämnat yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, remissutgåva av utvärderingen av miljömålet Säker strålmiljö. MKG har deltagit i den referensgrupp som SSI har kallat till för att följa framtagandet av nya delmål för miljömålet.

I sitt yttrande framför Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bland annat följande synpunkter:

  1. SSI skriver i remissutgåvan att "regeringen bör i händelse av ett positivt beslut om tillstånd [för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle] enligt kärntekniklagen medge principiellt tillstånd till drift och delegera till den nya föreslagna myndigheten för strålskydd och kärnsäkerhet att ta ställning till det faktiska drifttagandet av slutförvarsanläggningarna". Miljöorganisationers möjlighet påverka beslut enligt miljöbalken är reglerad i lagstiftningen. Motsvarande möjlighet finns inte i kärntekniklagen. MKG anser att det är viktigt att den eventuella nya myndigheten för strålskydd och kärnsäkerhet inte ensam kan sätta villkor och därmed utan inblandning av miljödomstolar ge tillstånd för drifttagandet av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Ett första regeringsbeslut efter yttranden från miljödomstolen och myndigheten kommer endast att baseras på en preliminär säkerhetsanalys. I händelse av ett positivt beslut om byggstart kommer en fullständig säkerhetsanalys tas fram under byggtiden. Ett regeringsbeslut om att få börja bygga ett slutförvar kan villkoras av miljödomstolen så att ett godkännande av den fullständiga säkerhetsanalysen även görs av miljödomstolen innan drift. MKG anser att frågan om tillstånd för drift i första hand bör tas av regeringen inom ramen för miljölagstiftningen.

  2. SSI skriver i remissutgåvan att "år 2020 ska det finnas lösningar för omhändertagandet av allt radioaktivt avfall". MKG anser att det inte är viktigare att ha ett årtal för när beslutsprocessen för kärnavfallshanteringen ska vara klar än att de långsiktigt miljömässigt bäst omhändertagandet kärnavfallet väljs

  3. MKG anser att miljömålsarbetet bör ta hänsyn till att synen på och kunskapen om miljön kan förändras och inte endast basera sig på hur det ser ut idag. Den allmänna synen liksom kunskapen kring radioaktiva ämnens påverkan på människa och miljö kan komma fortsätta förändras. Synen på radioaktiva ämnen bör förändras så att det mer liknar det synsätt man har på kemikalier, där tex utfasning eller substituering är centralt.

  4. MKG anser att det är mycket bra att SSI i sitt förslag till ny miljökvalitetsmålsformulering som en precisering till när miljökvalitetsmålet är uppfyllt har lagt till att "Effekter av strålning på naturmiljön har bedömts i enlighet med vetenskapligt grundade kriterier och om så nödvändigt begränsats". MKG menar att radioaktiva ämnens effekter på naturmiljön, även på människor, är för dåligt känd, speciellt när det gäller låga doser och under lång tid.

  5. MKG lyfter slutligen frågan att försiktighetsprincipen ska råda när det gäller återvinning av radioaktivt kontaminerat skrot. Även om de radioaktiva nivåerna tas ner till nivåer som anges ligga "under gränsvärden". Frågan är mycket aktuell i Sverige eftersom Studsvik AB har byggt upp och expanderar en verksamhet för att smälta ner radioaktivt skot och se dan sälja friklassat material på exempelvis stålmarknaden. Samtidigt motsätter sig den svenska stålindustrin all inblandning av radioaktivt friklassat skrot i den svenska stålhanteringen, det vill säga de stöder en "säker stålmiljö".

MKG avslutar sitt remissyttrande med att tacka SSI för den exemplariskt öppna processen som arbetet med att revidera miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö har inneburit. Arbetet med en referensgrupp har möjliggjort kommentarer och dialog på ett sätt som är ovanligt i svenskt myndighetsarbete. MKG menar att detta arbetssätt måste SSI:s tjänstemän se till kommer till omfattande användning i den nya myndighet för strålskydd och kärnsäkerhet (i den ordningen) som kan bli resultatet av det föreslag till sammanslagning av SSI och Statens kärnkraftsinspektion, SKI, som kom under våren 2007.

MKG:s yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö >>

Synpunkter från MKG efter referensgruppsmötet med SSI den 20 juni >>

Synpunkter från MKG efter referensgruppsmötet med SSI den 31 oktober >>

SSI:s remiss angående utvärderingen av miljömålet säker strålmiljö (Dnr 2006/1070-41) >>

MKG:s nyhet om sammanslagning av SSI och SKI 070620 >>

Logga in