28 augusti 2007 |

MKG har skickat kommentarerna till kärnavfallslägesrapporten till KASAM

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Med brevet lämnar MKG formellt över det PM med kommentarer till KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38) som föreningen tog fram på försommaren.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver i sitt brev att föreningen uppskattar den nya kunskapslägesrapportens ambition att summera och ge en uppdatering av de ståndpunkter som KASAM kommit fram till i de tidigare lägesrapporterna och andra KASAM-rapporter. Det finns ett behov av en sådan sammanfattning. Dels för att det ska vara möjligt för nya intresserade personer att få tillgång till en bakgrund till diskussioner inom kärnavfallsområdet. Dels kan rapporten utgöra ett bidrag till den nödvändiga diskussion om de samhälleliga mål som ska gälla för slutförvarsprojektet. En diskussion som MKG anser nu måste fås att komma till stånd på nationell nivå och högsta politiska nivå.

MKG har på eget initiativ skrivit ner och skickat in kommentarer till innehållet i kunskapslägesrapporten till KASAM. MKG önskar att KASAM finner lämpliga former för att få in feedback på innehållet i kunskapslägesrapporten även från andra aktörer som arbetar med kärnavfallsfrågor. Dessutom finns det andra aktörer, t ex den akademiska världen som kan ha intressanta synpunkter på rapporten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har en viktig roll att spela i en fortsatt diskussion om det samhälleliga målet för slutförvaring av kärnavfall. MKG ser fram emot en fortsatt dialog med KASAM, en fortsatt diskussion bland aktörerna inom kärnavfallsområdet och förhoppningsvis även en bredare samhällsdebatt om dessa viktiga frågor.

MKG:s brev till KASAM om kunskapslägesrapporten >>

MKG:s PM 070621 med kommentarer till KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" >>

Länk till nyheten om MKG:s PM med kommentarer till KASAM:s kunskapslägesrapport 07062 >>

KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" kan laddas ner från KASAM:s hemsida >>

Logga in