31 augusti 2007 |

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnkraftsindustrin, myndigheterna, kommunerna och länsstyrelserna som deltar i de regionala mötesserierna MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark. I brevet markerar MKG tydligt att det blivit en stor skillnad mellan åren 2006 och 2007 i fråga om öppenhet och tillgänglighet vid de regionala samråden. Dels har miljöorganisationer och allmänhet fått minskad insyn i det pågående arbetet inom kärnavfallsområdet genom att antalet möten minskat. Dels ger ingen av höstens mötesplatser en god möjlighet för allmänheten att delta. MKG avslutar brevet med att fråga kärnavfallsaktörerna om större hänsyn till öppenhet och tillgänglighet kan tas i framtiden. Uppdatering 071130: MKG har fått svar på sitt brev om de regionala samrådsmötenas öppenhet. Se svar från länsstyrelsen i Uppsala, Kärnavfallsbolaget SKB samt de två kommunerna Oskarshamn och Östhammar längst ner på sidan.

MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark är två regionala mötesforum i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. På mötena deltar kärnkraftsindustrin, SKB AB, kommunen i fråga och myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Länsstyrelserna i respektive län (Kalmar och Uppsala) leder mötena. På mötena informerar aktörerna varandra om deras arbete med kärnavfallsfrågor och diskuterar utvecklingen inom kärnavfallsområdet med fokus på industrins önskan om att få slutförvara använt kärnkraftsbränsle i en av kommunerna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arbetade under år 2005 för att miljöorganisationer som erhåller medel ur kärnavfallsfonden skulle kunna delta i, eller åtminstone kunna närvara vid, dessa möten. MKG:s agerande med stöd från andra aktörer ledde till att mötena för MKB-Forum Oskarshamn under 2006 blev öppna så att allmänheten och miljöorganisationer kunnat närvara som observatörer. Vid mötena under 2006 med Samråds- och MKB-grupp Forsmark fick miljöorganisationer som erhåller medel ur kärnavfallsfonden observatörsrätt. Dessa möten öppnades samtidigt upp för allmänheten, men rätten för allmänheten att närvara beslutas från möte till möte.

Mötena i MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark har tidigare ägt rum ca 4 gånger per år. Under 2007 har antalet möten reducerats betydligt. Under våren ställdes båda mötena in i båda mötesserierna. Höstens möten dels ska äga rum på platsundersökningskontoren i Simpevarp och Forsmark i september, dels på Arlanda (gemensamt möte) i december.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, markerar tydligt i brevet att det blivit en stor skillnad mellan åren 2006 och 2007 i fråga om öppenhet och tillgänglighet i mötesverksamheten inom MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark. Dels har miljöorganisationer och allmänhet har fått minskad insyn i det pågående arbetet inom kärnavfallsområdet genom att antalet möten minskat. Dels ger ingen av höstens mötesplatser en god möjlighet för allmänheten att delta.

MKG menar att den utveckling som skett är olycklig och ställer följande fråga till kärnavfallsaktörerna:

Kan länsstyrelserna, myndigheterna, kommunerna och industrin i den framtida planeringen av verksamheten inom MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ta större hänsyn till allmänhetens och miljöorganisationernas behov av och möjlighet till att få insyn i kärnavfallsprogrammet?

PDFMKG:s brev till MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark 070831 >>

PDFLänsstyrelsen i Uppsalas svar på MKG:s brev >>

PDFOskarshamn och Östhammars svar på MKG:s brev >>

PDFSKB:s svar på MKG:s brev >>

SKI:s och SSI:s svar till MKG om de regionala mötena >>

Logga in