5 december 2007 |

Kärnavfallsbolaget, SKB, väljer kommun redan i slutet av 2008

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, berättade under samrådsmötet på Arlanda den 5 december att de kommer att vara redo att välja kommun redan i slutet av 2008. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det finns många brister med kärnkraftsindustrins så kallade KBS-metod. Efter platsvalsbeslutet förväntar sig industrin lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar redan mot slutet av 2009. MKG anser att det är för tidigt för att kunna bedöma säkerheten för systemet.

Under 2007 har bland annat problem med kopparkorrosion och bentonitleran uppmärksammats. Det finns forskare som pekar på att kopparkorrosion sker även i en syrefrimiljö. Det skulle vara ett stort hot mot kopparen. Det är också osäkert hur leran kommer klara sig i den varma miljön kring kopparen samt även hur den kommer att kunna motstå erosion. Fortfarande är inte resultaten från viktiga försök på koppar och bentonit i Äspölaboratoriet offentliggjorda.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att eftersom det fortfarande finns många osäkerheter så måste datumet för inlämnande av ansökan vara mer flexibelt. För närvarande avser industrin att lämna in ansökan till myndigheterna och miljödomstolen i slutet av 2009. Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. Under mötet annonserade kärnavfallsbolaget, SKB, att de kommer att välja kommun mot slutet av 2008 då platsundersökningsresultatet från Laxemar intill Oskarshamns kärnkraftverk beräknas vara klara.

MKG:s pressmeddelande om osäkerheter med koppar och bentonit >>

Logga in