7 december 2007 |

Höj kärnavfallsavgifterna för kärnkraftsindustrin!

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över SKI:s förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008 och 2009. Föreningarna anser att beloppen som SKI föreslår är för låga och att det finns starka skäl för regeringen att höja avgifterna.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är mycket bra att Statens kärnkraftinspektion, SKI, har bildat en ny enhet för kärnavfallsekonomi. Enheten innebär förstärkta resurser för att myndigheten ska kunna granska kärnkraftsindustrins underlag för fastställandet av kärnavfallsavgifterna på djupet. Dessutom kan en utökad granskning ske av hur industrin via sitt kärnavfallsbolag SKB använder medlen i Kärnavfallsfonden.

Naturskyddsföreningen och MKG menar att det inte är oväntat att SKI i sitt yttrande bedömer att beräkningarna av de förväntade kostnaderna för att riva kärnkraftverken och att bygga och driva slutförvarsanläggningar i Sverige behöver analyseras närmare. Föreningarna har påpekat behovet av djupare analys av dessa och andra framtida kostnader i tidigare yttranden över kärnavfallsavgifterna.

Naturskyddsföreningen och MKG menar att det inte är tillräckligt att kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009 förblir oförändrade från de som regeringen beslutade för 2007. Föreningarna anser att regeringen för 2008 och 2009 åtminstone ska genomföra SKI:s föreslagna avgiftshöjningar för 2007 dvs till 1,9 öre/kWh för Forsmarks Kraftgrupp AB, 1,3 öre/kWh för OKG AB och 2,0 öre/kWh för Ringhals AB eftersom SKI:s skäl för att dessa avgiftshöjningar har bekräftats i Kärnavfallsfondens reala minskning under 2006.

Efter att ha granskat det ytterligare underlag m.m. rörande SKI:s avgiftsberäkningar som även gått på remiss konstaterar Naturskyddsföreningen och MKG att det finns goda grunder för regeringen att i stället genomföra den höjning som föreningarna föreslog i yttrandet till 2007 års kärnavfallsavgiftsförslag, dvs till de nivåer i reella termer som rådde för drygt tio år sedan, dvs till ca 3 öre/kWh. I bilaga 4:1 sid 1 till denna skrivelse finns ett diagram som visar att vid en real avkastning på 2,5% per år och en kostnadsökning på 1,5% per år ska avgifterna ligga på ca 3 öre per kWh för alla tre kärnkraftsägarna.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för säkerheter (säkerhetsbeloppen) som SKI föreslår är alldeles för låga och anger fem skäl för detta. Föreningarna saknar resurser för att i detalj föreslå nya nivåer för säkerhetsbeloppen, men med tanke på att kärnavfallsavgifterna för närvarande ligger en tredjedel av vad som förmodligen är en riktig nivå bör en tredubbling av de belopp som SKI föreslår vara en utgångspunkt för de säkerhetsbelopp som sätts för 2008 och 2009.

I övrigt kommenterar föreningarna i detta yttrande:

 • Etiskt ekonomiskt ansvar för kommande generationer efter tillslutning
 • Behovet av fler scenarier för den framtida utvecklingen av kärnkraften
 • Granskningen av kärnkraftsindustrins kostnadsberäkningar för
  kärnavfallshantering och av hur industrin använder medel ur
  Kärnavfallsfonden
 • Användningen av Kärnavfallsfondens medel för ökat granskningsstöd
 • Behovet av stark kontroll av kärnkraftsindustrins säkerheter
 • Behov av granskning av hur kärnkraftsindustrin använder
  kärnavfallsfondens medel för administration och information
 • Behov av granskning av hur kärnkraftsindustrin använder kärnavfallsfondens medel för ett program för samhällsvetenskaplig forskning

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över SKI:s förslag för kärnavfallsavgifter för 2008-2009 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2007 >>

MKG:s yttrande över kärnavfallsavgifter för 2007 >>

Logga in