3 april 2008 |

Samarbetsavtal mellan Oskarshamns och Östhammars kommuner

De två platsundersökningskommunerna för slutförvar av använt kärnbränsle, Oskarshamn och Östhammar, har tecknat ett avtal för att sätta press på industrin för att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna. Kommunerna understryker att de kan dra sig ur slutförvarsprocessen om inte industrin bidrar till mervärden i båda kommunerna.

Östhammar och Oskarshamns kommuner är båda föremål för kärnkraftsindustrins platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kommunerna har nu skrivit på ett gemensamt avtal som innebär att båda kommunerna vill ha investeringar i mervärden oavsett vilken av kommunerna som väljs för slutförvar. I avtalet skriver kommunerna att: ”Parterna betonar att båda kommunerna måste få bestående fördelar av att de bidrar till att lösa en väsentlig nationell uppgift genom att stå till förfogande för att lösa frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle.” Vidare skriver kommunerna att: ”Parterna vill understryka att båda kommunerna kan komma att helt avstå från att förvara kärnbränslet om inte betydande långsiktiga mervärden skapas i de berörda kommunerna.” Kommunerna nämner vilka mervärden som är önskvärda och radar upp: infrastruktur, kompetensutveckling, företagsutveckling, energisatsningar och satsningar inom upplevelsenäringen.

Avtalet mellan kommunerna sträcker sig i första hand till och med år 2012 då nya fullmäktigebeslut kommer att behövas för att avtalet ska förlängas.

Industrin skriver på sin hemsida med anledning av kommunernas krav att
”Vi är sedan tidigare medvetna om att kommunerna önskat finna en närmare samarbetsform inför SKB:s val av plats för slutförvaret. Vi har därför en pågående och konstruktiv dialog med utgångspunkt i vad som är bra för både kommuner och industri. Denna dialog är viktig och kommer givetvis att fortsätta, men var den landar exakt återstår att se.

Valet av plats kommer att äga rum under 2009 och baseras på faktorer som säkerhet, genomförande, miljöaspekter med mera. Regional- och fördelningspolitik kommer dock inte att vägas in i detta beslut.”

Kommunerna har vid samråd med industrin tidigare påpekat att de vill ha mer genomskinlighet i platsvalsprocessen. De vill veta på vilka grunder valet kommer göras, särskilt om industrin bedömer säkerheten som lika bra vid båda platserna.

Samarbetsavtalet mellan Oskarshamns och Östhammars kommun >>

Länk till industrins kommentar om kommunernas krav >>

Logga in