14 april 2008 |

MKG motsätter sig en ändring av miljöbalken vid prövningen av ansökan för slutförvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat synpunkter på ett PM från Miljödepartementet med ett förslag om att ändra i miljöbalken. Ändringsförslaget skulle garantera att en prövning av ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle (inkapslingsanläggning och slutförvar) sker i en och samma miljödomstol även om anläggningarna hamnar på två olika ställen. MKG vill att en samprövning sker i den domstol som ska hantera slutförvarsdelen av systemet men menar att nuvarande lagstiftning redan möjliggör en samprövning.

Ny uppdatering: Regeringen ändrar miljöbalken: Industrin får fritt välja miljödomstol!

Uppdatering: SSI, länsstyrelsen i Uppsala, SKI, Östhammars kommun, samt Kärnavfallsrådet har yttrat sig över förslaget med ett juridiskt forum för miljöbalksprövning. Deras yttranden finns längst ner på sidan.

Föreningen konstaterar att det är fråga om ett förslag om att ändra miljöbalken efter initiativ av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Huvudtanken bakom förslaget är att om industrin lämnar in en ansökan enligt miljöbalken om att få tillåtlighet att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle vid olika platser i landet ska miljöprövningen ske endast vid en miljödomstol. Denna situation skulle kunna uppstå om industrin vill bygga ett slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk och en inkapslingsanläggning vid det existerande mellanlagret för använt kärnkraftsbränsle, CLAB, vid Oskarshamns kärnkraftverk.

MKG motsätter sig en ändring av miljöbalken enligt förslaget eftersom det inte behövs någon förändring av lagen för att uppnå den samordning av ansökningar som industrin efterfrågar.

Föreningen menar att en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle och en inkapslingsläggning ska betraktas som en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem. Miljöprövningen av inkapslingsanläggningen är i sin omfattning ringa jämfört med prövningen av slutförvaret. Verksamheten att få bygga ett slutförvarssystem ska därför betraktas som i huvudsak bedriven vid den plats där slutförvaret ska byggas. En ansökan ska då endast lämnas in till den miljödomstol som berörs där slutförvaret ska lokaliseras. Detta skulle ge den samordning av behandlingen av ansökan som industrin efterfrågar utan att ändra i lagen.

MKG betonar även att om en lagändring ska genomföras behöver detta inte ske innan platsvalet är gjort, med nuvarande planer under 2009. Om industrin väljer att placera slutförvaret i Oskarshamns kommun behövs ingen lagändring. MKG motsätter sig förslaget att om en förändring av lagen sker så ska den sökande, industrin, kunna avgöra vilken av de möjliga miljödomstolarna som ska pröva en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem. Det ska till exempel inte vara möjligt för industrin få en möjlighet att välja prövningen i en miljödomstol som den tror kan gynna dess sak.

Slutligen menar MKG att regeringen noggrant bör överväga konsekvenserna av den föreslagna lagändringen på andra system av flera anläggningar för annan verksamhet av nationell karaktär.

MKG:s yttrande över PM med förslag om ändring i miljöbalken 080414 >>

Miljödepartementets remiss med PM med förslag om ändring i miljöbalken 080414 >>

Underlag från industrins jurister -stödjer en förändring av miljöbalken >>

Kärnavfallsrådets yttrande över PM med förslag om ändring i miljöbalken 080311 >>

Yttranden från andra aktörer:

SSI:s yttrande om forum för miljöbalksprövning >>

Uppsala länsstyrelses yttrande om forum för miljöbalksprövning >>

SKI:s yttrande om forum för miljöbalksprövning >>

Kärnavfallsrådets yttrande om forum för miljöbalksprövning >>

Östhammars kommuns yttrande om forum för miljöbalksprövning >>

Logga in