16 maj 2008 |

MKG höll två seminarier om läget på kärnavfallsområdet

Den 16 maj höll MKG två seminarier om läget på kärnavfallsområdet. På det första seminariet presenterade MKG sitt och Naturskyddsföreningens yttrande över industrins forskningsprogram Fud-07. I sitt yttrande har föreningarna förslag på hur regeringen med villkor i det kommande Fud-beslutet kan styra upp kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, forskningsprogram kring hur det radioaktiva avfallet ska tas om hand. På det andra seminariet presenterade Statskontoret sin utvärdering av miljöorganisationernas medel ur Kärnavfallsfonden. Statskontoret föreslår att miljöorganisationer även i fortsättningen ska kunna erhålla medel ur fonden.

På förmiddagen höll MKG ett seminarium där Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 presenterades. Annkristin Holmberg, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen och i MKG:s styrelse hälsade alla välkomna till Naturskyddsföreningens kansli och till MKG:s seminarier. Även Jenny Lundström som är ordförande i MKG hälsade välkomna och gav ordet till Johan Swahn, kanslichef på MKG, som presenterade Fud-yttrandet.

I yttrandet pekar Naturskyddsföreningen och MKG på en rad förändringar inom kärnavfallsområdet som behöver komma till stånd. Regeringen kan ingripa i kärnavfallsprocessen genom att ställa villkor i sitt kommande Fud-beslut. I presentationen lyfte Naturskyddsföreningen och MKG följande punkter:

Föreningarna har, förutom att granska industrins nuvarande forskningsprogram, även gått igenom hur viktiga frågeställningar som lyfts av miljöorganisationerna historiskt behandlats i tidiga Fud-processer

Föreningarna anser att det finns ett stort behov av att styra upp det svenska slutförvarsprojektet – fokus ligger sedan en längre tid tillbaka inte på att prioritera långsiktig miljösäkerhet

Föreningarna menar att det finns ett antal osäkerheter i industrins KBS-metod

Föreningarna anser att det finns så stora osäkerheter i industrins arbete med att ta fram verklighetskopplade indata till den långsiktiga säkerhetsanalysen – beslut får inte skyndas fram utan ett fullgott beslutsunderlag

Föreningarna anser att det finns ett behov av att få fram bättre underlag rörande alternativa metoder och alternativa lokaliseringar som skulle kunna ge en långsiktigt högre miljösäkerhet

Föreningarna anser att det finns ett behov av en bättre hantering av riskerna för avsiktliga intrång

Föreningarna anser att det finns ett behov av ett bredare underlag om samhälleliga mål och funktionskrav för ett slutförvar

Föreningarna anser att den historiskt huvudansvariga myndigheten, Statens kärnkraftsinspektion, SKI, borde haft ett betydligt större oberoende från industrin, sett till att i högre grad styra industrins arbete och användning av medel ur Kärnavfallsfonden och sett till att få en egen kraft att agera självständigt med eget framtagna underlag

Föreningarna vänder sig i detta Fud-yttrande i första hand till regeringen med rekommendationer som kan användas för att sätta villkor på industri och myndighet i det kommande beslutet över Fud-programmet

Under lunchen hölls det andra seminariet som handlade om Statskontorets utvärdering av miljöorganisationers möjlighet att erhålla pengar ur kärnavfallsfonden. Erik Nyberg från Statskontoret presenterade utvärderingen som föreslår att miljöorganisationer även i fortsättningen ska kunna söka medel ur fonden. Läs mer om utredningen på MKG:s hemsida (länk nedan). Avslutningsvis redogjorde Ansi Gerhardsson från Miljödepartementet för det remissförfarande som kommer att gälla för utvärderingen. Sista datum för att komma in med ett remissyttrande är 15 augusti, men hon uppmanade alla att komma in tidigare än så med synpunkter eftersom de då kan försöka snabba upp processen.

På seminarierna deltog omkring 35 personer från flera olika organisationer eller myndigheter.

Program för MKG:s seminarier den 16/5 2008 >>

Johan Swahns presentation om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Erik Nybergs presentation av Statskontorets utvärdering >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Statskontorets utvärdering 080421 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen på Statskontorets förslag >>

Logga in