28 maj 2008 |

MKG deltog på möte med MKB-forum Oskarshamn

Den 28 maj höll MKB-forum Oskarshamn ett möte på Figeholms konferensanläggning utanför Oskarshamn. På mötets dagordning fanns rapporter från Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

På mötet framkom att industrin nu har skjutit fram tiden för ansökan något och att de nu beräknar att en ansökan för ett slutförvar kommer att vara färdig vid halvårsskiftet 2010. Platsvalet mellan Oskarshamn och Östhammar planerar nu industrin att presentera under senvåren 2009.

Oskarshamns kommun informerade mötet om det samarbetsavtal som den ingått med Östhammars kommun. I avtalet säger de att den kommun som inte får slutförvaret ska kompenseras på annat sätt genom "mervärden". Länk till MKG:S nyhet om samarbetsavtalet finns nedan.

Oskarhamns kommun presenterade sin syn på mötet om vad som de menar bör ingtå i en kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar. Kommunen vill även ha en dialog med industrin om vilka systemgränser som ska sättas för miljökonsekvensbeskrivningen. Det finns olika sätt att se på detta, t ex kan kommunen ses som en global aktör som också måste väga in koldioxid m m i sina beslut. Avgränsningen kan också ske i princip runt Misterhults socken och på så vis endast koncentrera sig på lokala miljöeffekter.

På mötet presenterade även industrin sin nuvarande syn på vad miljökonsekvensutredningen till ansökan om ett slutförvar ska innehålla. Den senaste innehållsförteckning, som industrin presenterat i samband med det internationella samrådet enligt Esbo-konventionen, men inte i det svenska samrådet finns nedan.¨

Även myndigheterna gjorde presentationer på mötet. Statens kärnkraftinspektion, SKI, gjorde en gemensam lägesrapport för de bägge myndigheterna inför sammanslagningen till Strålsäkerhetsmyndigheten den 1 juli. Statens strålskyddsinstitut, SSI, presenterade myndigheternas gemensamma granskning an industrins senaste säkerhetsanalys SR-Can och sitt eget yttrande över industrins forskningsplan Fud-07.

MKG ställde frågor och gav kommentarer till mötet. Föreningen frågade varför industrin har valt att kalla det som normalt i miljömålssammanhang benämns som alternativa metoder för andra metoder i sitt MKB:arbete.

MKG påpekade även att frågan om korrosion av koppar i syrefritt vatten inte alls är avfärdad som det på mötet verkade vara Kärnavfallsrådets syn grundad på vad deras experter anser. Statens kärnkraftinspektion, SKI, stödde MKG i denna fråga och berättade att de har stöd av en speciell expertgrupp med benämningen Brite för att hantera frågan. KTH har uppmärksammat SKI på frågan genom sitt remissvar över Fud-07 till myndigheten så frågan måste hanteras av SKI.

På mötet påpekade MKG också att det är viktigt att den preliminära MKB:n kommer i god tid innan det samrådsmöte som kommer att behandla den så att kommuner, miljöorganisationer, länsstyrelsen och andra har god tid på sig att granska den. MKG:s frågor finns i en inlaga till samrådet. Länk finns nedan.

Efter mötet anordnades ett studiebesök på industrins bentonitlaboratorium.

Presentation om labbet kan ses här >>

Hans Wimelius

Hans Wimelius berättar hur försöken av återfyllnad av tunnel går till.

Dagordning för MKB-Forum Oskarshamn 080528 >>

MKG:s frågor till samrådsmötet 080528 >>

Erik Setzman, SKB, presentation om läget inom MKB och samråd >>

Oskarshamns kommun, Kaj Nilsson, presentation om förväntat beslutsunderlag för kommunen >>

Erik Setzman, SKB, presentation om planerad MKB-struktur >>

Industrins översiktliga struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet dec 2007 >>

Erik Setzman, SKB, presentation om förslag för nästa möte >>

SKB presentation om lägesrapport för platsundersökningen i Oskarshamn >>

SKB presentation om övergripande lägesrapport för bolaget >>

Myndigheternas lägesrapport >>

Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, presentation av Fud-yttrande >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om kommunernas samarbetsavtal >>

Rapport från motsvarande möte i Östhammar 080523 >>

Logga in