4 juni 2008 |

MKG medverkade på Kärnavfallsrådets utfrågning om platsvalet

Inom en ganska snar framtid kommer industrin att presentera vilken av de två platserna Östhammar och Oskarshamn som kommer att väljas inför ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Det har funnits en rad frågetecken kring hur valet kommer att gå till och hur platsvalsprocessen gått till. Därför anordnade Kärnavfallsrådet ett utfrågningsseminarium om platsvalet den 4-5 juni 2008. Seminariet inleddes av miljöministerr Andeas Carlgren. Kenneth Gunnarsson och Johan Swahn från MKG medverkade med föredragningar och i en debattpanel.

Utfrågningseminariet inleddes med ett tal av miljöminister Andreas Carlgren. Miljöministern betonade vikten av att nuvarande generationer tar hand om avfallet och att slutförvaret måste vara långsiktigt miljömässigt säkert. Han nämde dessutom särskilt att en förutsättning för att skapa den breda förankring och belysning av frågan som krävs är att miljörörelse och intresseorganisationer ges möjlighet att ge sin syn på kärnavfallsfrågan.

Efter ministerns tal gav Kärnavfallsrådet en bild av bakgrund och geologiska förutsättningar i platsvalet. Därefter fick de olika aktörerna ge sin syn på frågorna. Oskarshamns och Östhammars kommun representerades av sina respektive ordföranden i kommunstyrelsen Peter Wretlund och Jacob Spangenberg. Kommunerna gjorde en gemensam presentation och framhöll att det är viktigt för dem att komma till ett avslut i projektet. Det är också viktigt för kommunerna att kunna förklara valet för invånarna i kommunen logiskt och pedagogiskt. De ville ha ett förtydligande vilken roll kommunens inställning och opinionsläget i kommunen kommer att spela. De undrade även vad som menas med robusthet och flexibilitet, ord som ofta används i processen? Kommunerna frågade sig om det finns externa processer som föregår valet och som de inte ha insyn i och vilka parter som i så fall medverkar i dessa.

Claes Thegerström, VD för kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB presenterade industrins syn på platsvalsfrågorna. Industrin räknar med att den under första halvåret 2009 kommer ha en tydlig bild över vilken plats som ansökan ska göras för och avsikten är att inte hemlighålla denna i onödan. Olle Olsson, också från SKB, presenterade grunderna efter vika valet kommer göras. Industrin har delat upp dessa i fyra platsvalsfaktorer; Säkerhet, Miljö och hälsa, Teknik, Samhällsresurser. Industrin menar att långsiktig säkerhet är den faktor som väger tyngst, men anser att om det inte går att se någon avgörande skillnad i förutsättningarna för att uppnå långsiktigt säkerhet så väljs den plats som ur övriga aspekter är mest lämplig för att genomföra slutförvarsprojektet.

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, presenterade också sin syn på platsvalet. SSI ställde bland annat frågan om KBS-metoden är tillräckligt mogen för att göra ett platsval. Myndigheten tog bland annat upp att kunskapen kring buffertleran fortfarande är låg och många platsegenskaper kan påverka lerans funktion. Dessutom tycker SSI att frågan om ökad långsiktig säkerhet kopplad till storregional grundvattenströmning bör studeras djupare innan ett platsval. SSI ställer sig också frågande till om det är rimligt att bedöma en plats separat från metoden eftersom metoden bygger på det omgivande berget.

Miljörörelsen fick också presentera sin syn på platsvalet. Milkas representerades av Nils-Axel Mörner och MKG av Kenneth Gunnarsson. Kenneth Gunnarsson sammanfattade sin presentation med:

  • Det finns en tydlig historisk (politisk) låsning i metodfrågan.
  • Acceptansen för KBS-3-metoden bygger på flerbarriärsystemet.
  • Acceptansen för valet av två kärnkraftkommuner bygger på tilltron till den ”säkra metoden”.
  • De båda platserna uppvisar stora olikheter när det gäller hydrogeologiska förutsättningar, men bolaget anser ändå att båda är lämpliga.
  • De båda platsalternativen ligger i typiska utströmningsområden.
  • Det finns stora osäkerheter kring kopparkapselns och lerbuffertens långsiktiga skyddsförmåga och problemen är kopplade till grundvattenförhållandena – platsvalet.
  • Det kan idag ifrågasättas om KBS-3-metoden lever upp till flerbarriärkravet och att bergbarriärens betydelse därför numera bör ha avgörande betydelse för valet av metod och plats.

Under dag två diskuterades bland annat hur frågan kring regional grundvattenströmning bör behandlas. Om ett slutförvar placeras i inlandet kan ett läckage fördröjas med över 50 000 år och på så vis dels klinga av och dels fastna i berget innan vattnet når ytan. Ett läckage vid kusten kan komma till markytan på så kort tid som 50-100 år. Mer information om denna viktiga fråga fins på MKG:s hemsida (länk nedan).

Utfrågningsseminariet hölls i Näringslivets hus i Stockholm. Det var omkring 200 deltagare.

Programmet för utfrågningsseminariet >>

Om seminariet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Miljöminister Andreas Carlgrens tal >>

Kärnavfallsrådet, Torsten Carlsson och Björn Hedberg, 080604 >>

Kärnavfallsrådet, Björn Hedberg, presentation av bakgrund, 080604 >>

Kärnavfallsrådet, Eva Simic, presentation av geologin i platsvalet, 080604 >>

Kommunernas syn på platsvalet, presentation av Jacob Spangenberg och Peter Wretlund, 080604 >>

Industrin, SKB, om platsval 080604 >>

SKI, Bo Strömberg, om platsval 080604 >>

SSI, Björn Dverstorp, om platsval 080604 >>

Milkas, Nils-Axel Mörner, om platsval 080604 >>

MKG, Kenneth Gunnarsson, om platsval, 080604 >>

Regional grundvattenströmning:

MKG, Johan Swahn, om storregional grundvattenströmning 080605 >>

SSI, Björn Dverstorp, om regional grundvattenströmning 080605 >>

SKB, Olle Olsson, om regional grundvattenströmning 080605 >>

Mer om frågan om storregional grundvattenströmning på MKG:s hemsida >>

Miljörörelsens kärnavfallssekretariats, Milkas, rapport från mötet >>

Logga in