1 oktober 2008 |

Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall

I slutet av september författades två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall. Den ena handlade om kopparkorrosion i syrefritt vatten och var författad av Barbro Westerholm (fp). Den andra handlade om oberoende forskning om kärnavfall och var författad av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (c).

Barbro Westerholm (fp) skriver i sin motion som förslag till riksdagsbeslut att "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerställande av koppar som säker korrosionsbarriär vid slutförvaring av kärnbränsle." Westerholm motiverar sitt förslag till regeringsbeslut med att hanteringen av kärnavfallet enligt den metod som industrin vill använda delvis bygger på att koppar är resistent mot vatten. Men eftersom forskare på senare tid hävdat att så inte är fallet skriver Westerholm att vi har "att göra med en vetenskaplig kontrovers där vi i dagsläget inte kan avgöra vem som har rätt. I ett sådant läge bör försiktighetsprincipen gälla tills vidare och kapslarna skyddas mot vattenexponering."

Westerholm skriver vidare: "Samtidigt bör en från de olika forskargrupperna oberoende expertgrupp tillsättas med uppgift att bedöma de motsägelsefulla uppfattningarna om koppars korrosionsbenägenhet i rent vatten. Detta är av avgörande betydelse för ställningstaganden om hur kärnbränsleavfall ska förvaras i framtiden. Detta bör ges regeringen till känna."

Eva Selin Lindgren (c) och Sven Bergström (c) skriver i sin motion som förslag till riksdagsbeslut att "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka säkerheten kring Sveriges slutförvar av kärnkraftsavfall genom att inrätta ett programområde inom ett statligt forskningsorgan, lämpligen Vinnova, med uppgiften att säkerställa en av kärnkraftsindustrin oberoende mångvetenskaplig forskningsinsats inom områden av relevans för säkerhet och långtidsförvaring av kärnkraftsavfallet."

Lindgren och Bergström konstaterar att principen "förorenaren betalar" gäller i svensk lagstiftning kring kärnavfall. Riksdags ledamöterna skriver vidare: "Men att förorenaren betalar skall inte blandas ihop med att förorenaren skall ha mandat att besluta om vilken forskning som behövs och vilka forskare som skall engageras."

MKG menar att det är viktigt att fristående forskning kommer till stånd så att inte viktiga säkerhetsfrågor missas. Kopparkorrosion i syrefritt vatten skulle kunna vara en av dessa. Andra frågor som MKG menar behöver oberoende medel är studier av alternativa metoder och lokaliseringsmöjligheter där industrin uppenbart saknar intresse för att ta fram ny kunskap.

På SKB:s seminarium om "KBS-metoden 25 år" höll Lars Leijonborg ett inledningstal. Där påpekade han vikten av fristående forskning och tog som exempel att om tobaksindustrin finansierar forskning som kommer fram till att rökning inte är farligt så kan man bli misstänksam. Avsikten var uppenbart att dra paralleller till problematiken att kärnkraftsindustrin genomför all forskning kring slutförvaring av kärnavfall.

Barbro Westerholms (fp) motion om forskning kring kopparkorrosion 081026 >>

Eva Selin Lindgren (c) och Sven Bergströms (c) motion om fristående forskning 080925 >>

Logga in