30 oktober 2008 |

Regeringen vill ha en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall

I regeringens regleringsbrev till Strålsäkerhetsmyndigheten för 2008 anges att en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall ska skapas. Regeringen anger också att planen ska tas fram i samråd med andra berörda myndigheter och aktörer. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har fått en inbjudan från Strålsäkerhetsmyndigheten att delta i en samverkansgrupp för att ta fram avfallsplanen. MKG har tackat ja till inbjudan.

Den 1 juli 2008 lades de två tidigare myndigheterna på strålsäkerhetsområdet – Statens strålskyddsinstiut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI – ner och istället bildades Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen har i ett regleringsbrev för budgetåret 2008 uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten att ta fram en nationell handlingsplan för allt radioaktivt avfall. Planen ska redovisas till Miljödepartementet senast den 30 juni 2009. I regeringens regleringsbrev står det att:
- Arbetet ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer
- Planen bör innehålla en strategi med mål för omhändertagande av allt radioaktivt avfall
- Planen ska beskriva hur avfallet uppkommer, hanteras och slutförvaras
- Planen ska också belysa eventuella problem med nuvarande hantering och peka på områden där ytterligare åtgärder behövs
- Av planen och strategin ska olika aktörers roller och ansvar framgå.


Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit MKG att vara med i en samverkansgrupp som ska bistå myndigheten i att ta fram handlingsplanen. I inbjudan beskrivs hur myndigheten har för avsikt att genomföra arbetet inklusive en organisationsplan för projektet med ansvariga personer. Myndigheten arbetar i ett första skede med att inventera område på problemställningar och vill ha skriftliga synpunkter på problemställningar senast den 19 december.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten att föreningen gärna deltar och avser att delta aktivt i arbetet i den mån myndigheten önskar stöd i sitt arbete. MKG har som ett första bidrag till myndighetens arbete med att kartlägga problemställningar skicka in de yttranden över industrins forskningsplan Fud-07 som föreningen tagit fram.

I april 2009 kommer planen att gå på remiss till berörda instanser och planen kommer sedan att lämnas till regeringen i juni 2009.

Regeringens regleringsbrev till Strålsäkerhetsmyndigheten för 2008 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan till att delta i en samverkansgrupp för att ta fram planen >>

MKG:s svar på Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan >>

Bilaga 1 till MKG:s svar på Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan >>

Bilaga 2 till MKG:s svar på Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan >>

Logga in