28 oktober 2008 |

Strålsäkerhetsmyndigheten har utrett lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet

Den 1 juli 2008 lades de två tidigare myndigheterna på strålsäkerhetsområdet – Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI – ner och istället bildades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2008 uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten att analysera behovet av en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet dvs inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen på myndigheten kom fram till att en översyn är nödvändig och rapportat det till regeringen.

För att utreda behovet av en översyn av lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet har Strålsäkerhetsmyndigheten bildat en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har arbetat med att ta fram en rapport som nu är klar. I rapporten belyses huvudfrågorna inom det aktuella lagstiftningsområdet. Arbetsgruppens slutsats är att "frågor om strålskydd och kärnsäkerhet inte alltid kan särskiljas utan måste beaktas i ett sammanhang" och sammanfattar med att "den verksamhet som regleras i kärntekniklagen och strålskyddslagen bör ges en samordnad reglering i en gemensam lagstiftning på området." Även kopplingen till miljöbalken har utretts.

Rapporten är överlämnad till regeringen för vidare hantering.

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om behovet av översyn av lagstiftningen 081028 >>

Regeringens regleringsbrev till Strålsäkerhetsmyndigheten för 2008 >>

Logga in