20 november 2008 |

Regeringens Fud-beslut innehåller villkor om alternativa metoden djupa borrhål

Den 20 november tog regeringen sitt beslut om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. Regeringen menar att industrins forskningsprogram uppfyller de krav som ställs i kärntekniklagen. Regeringen ställer i beslutet villkor som innebär att industrin måste komplettera sitt program på ett antal punkter. Ett av villkoren är att industrin ska komplettera med en utredning av alternativa metoder inklusive metoden djupa borrhål. MKG menar att det är av extra intresse att detta är det enda villkor som berör arbetet med ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. På detta sätt visar regeringen vikten av frågan om alternativ metod vilket är viktigt eftersom industrins KBS-metod med sina konstgjorda barriärer visar på tydliga brister.

Enligt kärntekniklagen (1984:3) måste regeringen var tredje år godkänna industrins planering för långsiktigt omhändertagande av kärnavfall. Beslutet är kopplat till driftstillstånden för kärnkraftverken. Den 20 november tog regeringen sitt beslut om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s senaste forskningsprogram Fud-07. Regeringen ansåg som väntat att industrins forskningsplan uppfyller de krav som ställs i kärntekniklagen. Men regeringen ställer villkor i sitt beslut vilket Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har ansett att det finnas behov av. Att regeringen ställer villkor innebär att det denna gång, till skillnad från efter beslutet om Fud-04, måste industrin skicka in kompletteringar. Dessa får normalt sett en bred remissbehandling.

Villkoren innebär att industrin måste komplettera sitt program på ett antal punkter. Ett av villkoren är att industrin ska komplettera med en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder såsom bl.a. djupa borrhål". Frågan om alternativ metod är den enda frågan som rör slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle som regeringen kopplar ett villkor till. Detta innebär att regeringen tydligt lyfter frågan om alternativa metoder än en gång. Detta är viktigt i en tid när industrins KBS-metod med sina konstgjorda barriärer visar på tydliga brister.

I övrigt handlar villkoren/kompletteringarna om SFL, det slutförvar som inte finns men som ska byggas för att ta hand om reaktorskrot m m och SFR, det slutförvar för lågaktivt avfall som finns i Forsmark och som ska byggas ut.

Kompletteringarna ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast 090330. Myndigheten kan sedan be om kompletteringar och när redovisningarna är godkända ska dessa lämnas till regeringen.

Trots villkoret om alternativ metod anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att regeringsbeslutet som helhet är något av en besvikelse. MKG har lyft många andra viktiga frågor till regeringen. Exempel på två frågor som regeringen inte tar upp i sitt beslut är frågan om att få fram ett nytt system med medel för oberoende forskning ur kärnavfallsfonden och frågan om industrins problem med de konstgjorda barriärerna av koppar och bentonit.

Regeringens beslut om industrins forskningsprogram Fud-07 081120 >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande till regeringen inför beslutet med vidare länkar bakåt i ärendets historia >>

Om Fud-07 på MKG:s hemsida >>

Logga in