7 januari 2009 |

Ökande kostnader för kärnavfallet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade i början av januari till Strålsäkerhetsmyndigheten den senaste uppskattningen av kostnaderna för att ta hand om kärnavfallet. Redovisningen sker i en rapport som heter PLAN 2008. Årets redovisning visar att de totala framtida kostnaderna för att hantera och slutförvara kärnkraftens avfall kommer att bli 78 miljarder, 23 miljarder dyrare än tidigare beräkningar. Nedlagda kostnader t o m 2009 är 20 miljarder så det totala kärnavfallskostnaderna närmar sig 100 miljarder. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att den metod med konstgjorda barriärer som industrin har utvecklat i trettio år visar på stora brister och kan behöva överges. Om detta ger större eller lägre framtida kostnader är oklart men de stora osäkerheterna gör att kärnavfallsavgifterna måste ökas.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB anger som grundläggande orsak till de redovisade kostnadsökningarna är att mängden avfall kommer öka. Dels genom effektökningar av kärnkraftverken men också genom att livslängden för reaktorerna nu beräknas till 50-60 år mot tidigare 40 år. Industrin anger också att eftersom de nu tror att de känner till berget bättre i Oskarshamn och Forsmark så har de insett att själva byggandet av förvaret också blir dyrare än tidigare beräknat.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det finns fler osäkra faktorer i svensk hantering av kärnavfall som har potential att fördyra projektet. Den viktigaste är den ökande förståelsen för att den användning av konstgjorda barriärer av koppar och lera som den svenska industrins KBS-metod för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle är beroende av inte kan garantera den långsiktiga miljösäkerheten. OM KBS-metoden måste överges uppstår en betydande osäkerhet om de framtida kostnaderna för kärnavfallet. Även om den alternativa metoden djupa borrhål kan visa sig mindre kostsam än KBS-metoden finns det fortfarande osäkerheter även vad gäller denna metod som måste utredas.

Den svenska hanteringen av kärnavfallet, inklusive slutförvaring, ska täckas av de resurser som finns i Kärnavfallsfonden. Med tanke på de stora osäkerheterna anser MKG att det är vikigt att inbetalningarna av kärnavfallsavgifter till fonden höjs.

Det är regeringen som tar beslut om hur stora belopp kärnkraftsägarna ska betala in i kärnavfallsfonden. Inför ett framtagande av ett sådant förslag till regeringen för avgifterna för 2010-2011 har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in till ett informationsmöte för remissinstanser. Mer om detta kan läsas i en annan nyhet (länk nedan)


SKB:s PLAN 2008 - framtida kostnader för kärnavfall >>

Supplementet till PLAN-rapporten kommer att läggas upp inom kort.

SKB:s särskilda redovisning för kostnader för perioden 2010-2011 med rättelse >>

Nyhet på MKG:S hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens remisshantering av underlag för kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 >>

Om Strålsäkerhetsmyndighetens remissinstansmöte kring kärnavfallsavgifterna på MKG:s hemsida >>

Logga in