11 februari 2009 |

Riksdagen beslutade att industrin får välja miljödomstol!

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare framfört att den ändring av miljöbalken som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har beställt är både olämplig och onödig. Förslaget har nu ändå antagits av Riksdagen. Lagändringen ger industrin möjlighet att välja till vilken miljödomstol den vill lämna in en ansökan om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Den 11 februari antog Riksdagen propositionen 2008/09:76 om en ändring i miljöbalken (1998:808). Den föreslagna ändringen innebär att om industrin väljer att bygga slutförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn kan industrin lämna in ansökan till Miljödomstolen i Växjö i stället för Miljödomstolen i Nacka (Stockholm). Detta trots att själva slutförvaret är huvudföremålet för prövning.

MKG stödjer en gemensam miljödomstolshantering av en ansökan. Men eftersom själva slutförvarsdelen är en så mycket viktigare del av slutförvarskomplexet än inkapslingsanläggningen ska inte industrin kunna välja en miljöprövning långt bort från slutförvaret. En prövning långt ifrån slutförvaret försvårar för lokalbefolkning och lokala miljöorganisationer att delta i huvudförhandlingen.

MKG konstaterar att Riksdagen i och med sitt beslut genomför en förändring av miljöbalken som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har beställt. Den utredning som industrin skickade till Miljödepartementet i november 2007 har nu gett den svenska kärnkraftsindustrin en i lagstiftningen unik möjlighet. Nedan finns en länk till MKG:s tidigare arbete med frågan och där kan både industrins egen utredning, remisshanteringen och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete med frågan följas.

Propositionens behandling av riksdagen kan följas med en länk till riksdagens hemsida som finns nedan. Inför behandlingen motionerade Lage Rahm och Tina Ehn (Mp) om att det borde införas en formulering så att industrin inte själva får välja vilken miljödomstol som ska behandla ärendet. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande avslog dock motionen och tillstyrkte regeringens förslag. Riksdagen beslutade att anta det nya lagförslaget med endast miljöpartiet som motståndare.

Regeringens proposition 2008/09:76 om att förändra miljöbalken 081113 >>

Motion från Lage Rahm och Tina Ehn (Mp) kring formuleringarna i miljöbalksändringen 081203 >>

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 090120 >>

Ur kammarens protokoll 090211: paragrafen som behandlar miljöbalksändringen >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida med mer bakgrund till frågan >>

Följ behandlingen av proposition 2008/09:76 i riksdagen >>

Logga in