12 februari 2009 |

Strålsäkerhetsmyndigheten ska remisshantera förslag till kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i år remisshantera sitt förslag om kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 innan de lämnar förslaget till regeringen i oktober. Myndigheten har bjöd in till ett möte den 12 februari där den nya ordningen presenterades. På mötet presenterade även kärnavfallsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin senaste beräkning av de framtida kostnaderna för att ta hand om kärnavfallet.

Vartannat år bestämmer regeringen de kärnavfallsavgifter och säkerheter som kärnkraftsindustrin ska betala och garantera enligt Finansieringslagen (2008:794). Medlen ska täcka hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsrektorerna och betalas in i Kärnavfallsfonden som en avgift per kWh kärnkraftsel som produceras av kärnkraftsindustrin.
Nästa period regeringen kommer att besluta över är för 2010-2011. Industrin har lämnat sina beräkningar för den framtida hanteringen av kärnavfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten (se separat nyhet -- länk nedan). Myndigheten kommer nu att granska industrins beräkningar och göra egna beräkningar. Senast den 7 oktober ska myndigheten lämna ett förslag på avgifter till regeringen. Tidigare har regeringen lämnat ut myndighetens förslag på remiss innan den fastställt avgifterna. Denna gång har myndigheten beslutat att den ska remisshantera sitt förslag innan regeringen får det.

Inför remisshanteringen bjöd Strålsäkerhetsmyndigheten in till ett informationsmöte för remissinstanserna den 12 februari. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser det som mycket positivt att möten av den här typen anordnas. Inbjudan och underlaget till möte finns nedan. I sin senaste beräkning har industrin angett att kostnaderna för kärnavfallet ökar (se länk till separat nyhet)

Naturskyddsföreningen och MKG har tidigare deltagit i regeringens remisshantering av myndighetens förslag till avgifter. Dessa yttranden finns nedan. Senast regeringen beslutade om avgifterna för 2008 och 2009 så sänkte den avgifterna trots att myndigheten föreslog oförändrade avgifter och Naturskyddsföreningen och MKG ansåg att de måste höjas (se nyhet nedan).


Om Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte för remissinstanser på MKG:s hemsida >>

OH-presentation av Björn Hedberg på Strålsäkerhetens remissmöte 090212 >>

SKB:s presentation av PLAN 2008 på SSM:s remissmöte 090212 >>

SKB:s PLAN 2008 framtida kostnader för kärnavfall >>


Till Plan 2008 finns ett supplement och en pärm med underlag. Supplementet och innehållsförteckningen i pärmen finns nedan. Där finns SKB:s särskilda redovisning för kostnader för perioden 2010–2011.

SKB:s Supplement till Plan 2008 >>

Innehållsförteckning underlagspärm till PLAN 2008 >>

SKB:s särskilda redovisning för kostnader för perioden 2010-2011 med rättelse >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kostnaderna för kärnavfallet kommer att öka >>

Tidigare yttranden från MKG om kärnavfallsavgifter samt nyhet om regeringsbeslutet för avgifterna för 2008-2009:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SKI:s (numera SSM) förslag till kärnavfallsavgifter 2008-2009 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2008-2009 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SKI:s (numera SSM) förslag till kärnavfallsavgifter 2007 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SKI:s (numera SSM) förslag till kärnavfallsavgifter 2006 >>

Logga in