25 mars 2009 |

Motionerna om kopparkorrosion och fristående forskning behandlade och avslagna

De båda motionerna i riksdagen från september 2008 om kopparkorrosion och av industrin fristående forskning avslogs båda i mars 2009. MKG anser att båda motionerna behandlade viktiga frågeställningar. Den ena handlade om kopparkorrosion i syrefritt vatten och var författad av Barbro Westerholm (fp). Den andra handlade om från industrin fristående forskning om kärnavfall och var författad av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (c). MKG menar att det är viktigt att från industrin fristående forskning kommer till stånd så att viktiga problemställningar inte missas, som verkar vara fallet med kopparkorrosion i syrefrimiljö.

Barbro Westerholms (fp) motion handlade om att försiktighetsprincipen bör användas när det gäller kopparkorrosion och kapslarna ska skyddas mot exponering av vatten. Försvarsutskottet har behandlat motionen. I sitt betänkande från februari 2009 skriver de bland annat att "Utskottet konstaterar att det i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) är klart definierat att det är tillståndshavarnas ansvar att se till att det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från kärnteknisk verksamhet omhändertas på ett säkert sätt. Ansvaret för att utreda frågan om slutförvaringsmetod åligger kärnkraftsindustrin, varför utskottet avstyrker motionen." Riksdagen beslutade i mars 2009 att gå på utskottets förslag till beslut.

Motionen som är författad av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (c) handlar om att från industrin fristående forskning inom kärnavfallsområdet måste till. I försvarsutskottets betänkande från februari 2009 skrivs ett kortfattat förslag till beslut: "Utskottet erfar att kärnavfallet avses förvaras på ett sådant sätt att tillgrepp inte anses sannolika. Vidare noterar utskottet att forskning i viss omfattning bedrivs utanför kärnkraftsindustrin, men att industrin bär det odelade ansvaret för att bedriva forskning om olika slutförvaringsmetoder. De förslag som industrin lägger fram kommer, i enlighet med kärntekniklagens och miljöbalkens bestämmelser, sedan att granskas av SSM och miljödomstolen innan regeringen fattar beslut. Utskottet avstyrker motionen."

MKG menar att det är viktigt att fristående forskning kommer till stånd så att inte viktiga säkerhetsfrågor missas. Kopparkorrosion i syrefritt vatten skulle kunna vara en av dessa. Andra frågor som MKG menar behöver oberoende medel är studier av alternativa metoder och lokaliseringsmöjligheter där industrin uppenbart saknar intresse för att ta fram ny kunskap. På SKB:s seminarium om "KBS-metoden 25 år" höll Lars Leijonborg ett inledningstal. Där påpekade han vikten av fristående forskning och tog som exempel att om tobaksindustrin finansierar forskning som kommer fram till att rökning inte är farligt så kan man bli misstänksam. Avsikten var uppenbart att dra paralleller till problematiken att kärnkraftsindustrin genomför all forskning kring slutförvaring av kärnavfall.

Här finns behandlingen och beslutet kring de två motionerna m.fl. >>

Just de här två motionerna om kärnteknisk säkerhet och strålskydd debatterades inte alls i riksdagen. Beslutet som tas går endast på försvarsutskottets betänkande. På denna sida går det även att hitta försvarsutskottets betänkande.

Försvarsutskottets betänkande som pdf >>

Försvarsutskottets betänkande med förslag till riksdagsbeslut kring motionerna >>

Läs MKG:s nyhet om motionerna från 081001 >>

Logga in