30 mars 2009 |

Industrin har lämnat sin komplettering av Fud-programmet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har lämnat sin komplettering av Fud-07 och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att den är undermålig vad gäller redovisning av alternativa metoder, inklusive djupa borrhål. Industrin presenterade sitt senaste Fud-program i september 2007. I regeringsbeslutet från november 2008 krävdes att programmet skulle kompletteras på två områden; hanteringen av rivningsavfall etc från reaktorer samt redovisningen av alternativa metoder för slutförvaring av högaktivt avfall. Framförallt hade MKG hoppats på en förbättrad redovisning av förutsättningarna och den långsiktiga miljösäkerheten för den alternativa metoden djupa borrhål. En metod som MKG menar kan ge en bättre långsiktig miljösäkerhet än industrins KBS-metod. Till en lägre kostnad. Och med följden att de långsiktiga kärnvapenspridningsriskerna och övervakningsbehoven blir lägre. Detta är viktigt i ett läge när industrins KBS-metod får allt större problem. Komplettering: Presentationerna från SSM:s remissmöte den 29/4 finns nedan.

Fud-program är något som industrin måste lämna in vart tredje år till regeringen för att visa att arbetet med att finna en metod för att slutförvara det högaktiva kärnavfallet fortgår. Regeringen tar beslut med eventuella villkor.

Villkoren till beslutet över 2007 års Fud-rapport innebar att industrin måste komplettera sitt program på ett antal punkter. Ett av villkoren är att industrin ska komplettera med en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder såsom bl.a. djupa borrhål". Frågan om alternativ metod var den enda frågan som rör slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle som regeringen kopplade ett villkor till. Detta innebär att regeringen tydligt lyfter frågan om alternativa metoder än en gång. Detta är viktigt i en tid när industrins KBS-metod med sina konstgjorda barriärer visar på tydliga brister.

I övrigt handlade villkoren/kompletteringarna om SFL, det slutförvar som inte finns men som ska byggas för att ta hand om reaktorskrot m m och SFR, det slutförvar för lågaktivt avfall som finns i Forsmark och som ska byggas ut.

Industrins kompletteringar inkom till myndigheten den sista mars och efter en första granskning av kompletteringsrapporten så anser MKG att redovisningarna över alternativa metoder är undermålig och missvisande. Det är endast gammal skåpmat som industrin nu lämnat in i en ny förpackning. Av industrin oberoende undersökningar ger tydligt stöd för att det finns anledning att gå vidare och undersöka den alternativa metoden ytterligare. Det var läget redan i början av 1990-talet. Kunskapsutvecklingen har sedan dess gått framåt och idag finns det än starkare skäl. Industrin vägrade följa upp denna möjlighet på 90-talet och vägrar fortfarande, trots att det finns anledning att tro att den långsiktiga miljösäkerheten med metoden djupa borrhål kan bli högre än med industrins KBS-metod. Till en lägre kostnad. Och att de långsiktiga kärnvapenspridningsriskerna och övervakningsbehoven blir lägre.

När dessutom det nu visar sig att industrins KBS-metod med konstgjorda barriärer har stora problem, bland annat med kopparkorrosion, är det viktigt att industrins arbete är allsidigt så som lagen kräver. Det har det inte varit.

MKG kommer att svara på den remiss som myndigheten skickat ut på kompletteringsmaterialet. Sista datum för att svara på den remissen är 1 juni 2009. Informationsmöte om Fud-remissen hålls av Strålsäkerhetsmyndigheten den 29 april 2009, i Stockholm.

Komplettering: Presentationerna från remissmötet finns nedan.

Myndighetens remiss över kompletteringen >>

Kompletteringsrapporten över Fud-07 från industrin (dvs ämnet för myndighetens remiss) >>

SKB:s introduktion till mötet >>

SKB:s presentation om handlingsplanen för LOMA-programmet >> [Obs! Stor fil!]

SKB:s presentation om rivning >>

SKB:s presentation om alternativa metoder >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Regeringsbeslut över Fud-07 081120>>

Nyhet på MKG:s hemsida om sitt och Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-07 080326 >> (En pdf med yttrandet finns här för nedladdning)

Nyhet på MKG:s hemsida om Fud-07 070928 >>

Om Fud-07 på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Logga in