22 april 2009 |

Riksdagen har förlängt Studsvikslagen och infört nya transportregler

Riksdagen antog den 22 april 2009 utan debatt Regeringens proposition 2008/09:121 om Transporter av radioaktivt avfall, m.m. Detta innebär att kärntekniklagen och strålskyddslagen ändras när det gäller transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna gäller också brott mot uppgiftsskyldigheten när det gäller investeringar inom kärnenergisektorn. De nya reglerna innebär en anpassning till EU-bestämmelser. Studsvikslagen ändras så att Studsviksavgiftens upphörande senareläggs till utgången av 2011. Dessutom markerar regeringen i propositionen att förbudet mot att slutförvara utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige ska bestå. Riksdagens beslut har föregåtts av ett omfattande remissarbete där MKG deltagit vid olika tillfällen. MKG anser att en viktig fråga som behöver bevakas även i framtiden är att de avgifter som kärnkraftsbolagen enligt Studsvikslagen betalar för att ta hand om historiskt radioaktivt avfall vid Studsvik och Ranstad och för rivningen av forskningsreaktorer ger tillräckliga medel för detta.

I och med riksdagens beslut genomförs ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), strålskyddslagen (1988:220) och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Alla gränsöverskridande transporter av kärnavfall, använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från, till eller genom Sverige måste tillståndsprövas. Detta följer av rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Beslutet innebär att tillstånd inte får ges för transporter till vissa platser och länder och att transporttillstånd får vara giltiga i högst tre år. Vidare gäller straffansvar för den som inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt en Euratomförordning om investeringsprojekt som ska meddelas till kommissionen eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid uppgiftslämnandet lämnar oriktiga uppgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2009.

Dessutom togs det beslut om att den avgift som kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av viss verksamhet vid Studsvik ska tas ut även under 2010 och 2011.

Den antagna propositionen innehåller även en deklaration från Regeringen att förbudet mot att slutförvara utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige ska bestå.

Riksdagen beslutade om propositionen den 22 april utan debatt. Propositionen, försvarsutskottets betänkande och länkar till hanteringen av frågan finns nedan. Där finns även MKG:s synpunkter på transportfrågan i yttranden till remisser från Statens strålskyddsinstitut, SSI och till miljödepartementet och en länk till MKG:s synpunkter på avgifterna enligt Studsvikslagen.

Regeringens prop. 2008/09:121 om Transporter av radioaktivt avfall, och Studsvikslagen >>

Nyhet om propositionen på regeringens hemsida >>

Nyhet om lagrådsremissen på regeringens hemsida >>

Försvarsutskottets betänkande 2008/09-FöU8 Transporter av radioaktivt avfall m.m. >> 

Riksdagens behandling av prop. 2008/09:121 om Transporter av radioaktivt avfall m m >>


Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande om avgifter enligt Studsvikslagen >>

Miljödepartementets remiss om införlivandet i svensk lag EUs direktiv 2006/117/Euratom om trasporter av kärnavfall >>


MKG:s yttrande om införlivandet i svensk lag av EUs direktiv 2006/117/Euratom om transporter av kärnavfall >>


Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, remiss om föreskrifter angående EU:s direktiv 2006/117/Euratom om transporter av kärnavfall >>


MKG:s yttrande om föreskrifter angående EU:s direktiv 2006/117/Euratom om trasporter av kärnavfall >>


EU:s direktiv 2006/117/Euratom om transporter av kärnavfall >>

Logga in