5 maj 2009 |

MKG lämnar samrådsinlaga till industrin om platsvalet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen lämnar idag över en samrådsinlaga till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB. På så vis framför föreningarna sina synpunkter i samrådet på platsvalet för etablering av ett slutförvar för kärnavfall. I samrådsinlagan beskriver föreningarna sin av kunskapsläget inför platsvalet, som industrin kommer att göra under de närmsta månaderna. MKG och Naturskyddsföreningen anser att industrin inte är klar för att göra ett platsval. Det finns för stora osäkerheter i metoden och eftersom metodvalet bör föregå ett platsval kan alltså inte platsvalet göras ännu. Föreningarna beskriver också hur det sannolikt finns miljömässigt bättre platser i Sverige att placera ett slutförvar på samt att den platsvalsprocess som pågått sedan 70-talet inte har lett fram till platsen med högst miljösäkerhet.

Idag lämnar MKG och Naturskyddsföreningen över en gemensam samrådsinlaga till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Inlagan berör platsvalet som industrin avser göra under de närmsta månaderna. I samrådet vill sammanfattningsvis Naturskyddsföreningen och MKG föra fram följande synpunkter vad gäller platsvalet:

  1. Platsvalet måste utgå ifrån metodval och detta är ännu inte klart. SKB borde mer förutsättningslöst och ingående granska alternativa metoder och avvakta med platsvalsfrågan till dess metodfrågan är löst.
  2. Det är viktigt att verksamhetsutövaren, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, inte pressar fram ett platsval i förtid. Det finns idag stora osäkerheter om de konstgjorda barriärer av koppar och lera, som är grunden för den metod SKB valt, kommer att ge tillräcklig miljösäkerhet. Dessutom skiljer sig de två nu aktuella platserna mycket åt, geologiskt och hydrologiskt. Skillnaderna påverkar de konstgjorda barriärernas funktion. Att göra ett platsval innan denna platsspecifika påverkan på barriärerna är klarlagd är inte ett rimligt agerande från en seriös verksamhetsutövare.
  3. Även om verksamhetsutövarens, SKB:s, nuvarande val av metod, KBS-metoden, blir den metod som slutligen väljs för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle finns det med relativt stor säkerhet bättre platser för förvaret än de två platsundersökta i Oskarshamn och Östhammar.
  4. Platsvalsprocessen har inte haft den långsiktiga miljösäkerheten i fokus vilket lett till att två dåligt lämpade platser i den omedelbara närheten av två kärnkraftverk valts av verksamhetsutövaren, SKB, för att göra platsundersökningar.

Synpunkterna är utvecklade i samrådsinlagan som finns att ladda ner nedan. Inlagan är skriven i formen av en redogörelse för den verklighetsbeskrivning som Naturskyddsföreningen och MKG har av kunskapsläget i platsvalsfrågan. Denna beskrivning delas troligtvis inte av verksamhetsutövaren, Svensk kärnbränslehantering, SKB, men synpunkterna kan utgöra en utgångspunkt för en dialog.

Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om platsval >>

Missivet till Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om platsval >>

Logga in