27 maj 2009 |

Industrin vill inte ha ett extra samråd med miljöorganisationer

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har tidigare sagt att de i juni 2009 kommer att meddela vilken av platserna Oskarshamn och Östhammar som blir deras fokus i ansökan för att bygga en slutförvarsanläggning av KBS-typ. Med anledning av detta författade, i början av maj 2009, Naturskyddsföreningen och MKG tillsammans en samrådsinlaga. Inlagan behandlar platsvalet som industrin avser göra och de problem som finns med KBS-metoden och att ett platsval på så vis inte kan göras. Eftersom inlagan är en sammanfattning av hur föreningarna uppfattar läget inom kärnavfallsområdet så bad Naturskyddsföreningen och MKG, i samband med överlämnandet, om ett samråd med industrin för att diskutera frågeställningarna kring platsvalet. Den 27 maj svarade industrin att tillfälle att diskutera dessa frågeställningar har funnits tidigare i samrådsprocessen och att föreningarnas inlaga och industrins hantering av frågeställningarna kommer att tas upp i dokumentationen till det samrådsmöte som kommer att hållas i höst.

Naturskyddsföreningen och MKG har identifierat så pass många oklarheter och osäkerheter när det gäller det plats- och metodval som industrin planerar att göra i juni att föreningarna tillsammans författade en samrådsinlaga om problemställningarna. I samband med att inlagan överlämnades bad föreningarna om ett extra samrådsmöte för att diskutera frågeställningarna med industrin. Industrin har nu angett att de inte har för avsikt att ordna ett speciellt samrådsmöte utan tidigare samråd har behandlat frågeställningarna. Dessutom kommer föreningarnas inlaga att tas upp och behandlas i dokumentationen från det kommande samrådsmötet i höst. Det blir enligt industrin det avslutande samrådsmötet.

MKG anser att det skulle vara till gagn för frågan och samrådsprocessen om frågan kunde diskuteras med industrin. Det skulle vara värdefullt att reda ut oklarheter redan nu så att energi inte läggs på fel diskussioner.

Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om platsvalet >>

SKBs svar på Naturskyddsföreningens och MKG:s önskan om ett extra samråd >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om platsvalet 090505 >>

Logga in