11 maj 2009 |

Kärnavfallsrådet kritiserar industrins arbete med buffert och återfyllnad

Kärnavfallsrådet höll den 11 maj ett öppet rådsmöte där intresserade och allmänhet fick vara med. Ämnet för rådets möte var buffert och återfyllnad. Willis Forsling, som är ledamot i Kärnavfallsrådet, kritiserade industrins arbete med frågan. Över lag är Kärnavfallsrådet inte nöjda med hur buffertfrågan har hanterats av industrin. Många frågor är fortfarande obesvarade och kraven på kvalité är för lågt ställda. I Kärnavfallsrådets nyhetsblad från mötet säger Willis Forsling: "Kraven på bentoniten är satta så att de flesta leverantörer kan uppnå dem. Det är anmärkningsvärt, eftersom bufferten är central för KBS-3-metoden." Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har också sett problem med bentonitbufferten och återfyllnaden. Bland annat frågeställningen kring om en torr och av kapseln uppvärmd lera får samma egenskaper som en lera som relativt snabbt blir vattenmättad.

Den 11 maj höll Kärnavfallsrådet ett öppet rådsmöte i Östhammar. Ämnet för mötet var buffert och återfyllnad. Eftersom Kärnavfallsrådet ansåg att ämnet kunde vara intressant för en vidare krets höll rådet ett öppet möte. Nästa öppna rådsmöte kommer hållas i Oskarshamn den 28 oktober 2009 och kommer behandla platsvalsfrågan.

Runt kopparkapseln ska en buffert av bentonitlera finnas i industrins KBS-metod. Leran ska skydda kapseln mot rörelser i berget och den ska också fördröja läckage av radioaktivitet när kopparkapslarna går sönder. Det finns många frågeställningar kring om bentonitleran kommer att fungera som industrin antar i sin modell för säkerhetsanalys. Ett berg får inte vara för torrt. Då finns risk att kopparkapselns värme förändrar egenskaperna hos leran innan den är vattenmättad. I modelleringar som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort visade det sig att det kan ta flera tusen år innan leran i vissa hål är vattenmättad. Ett berg får inte heller vara för blött och med för höga vattenflöden. Då finns risk för att leran eroderas och inte blir ett skydd för kapseln.

Leran får inte innehålla beståndsdelar som på olika sätt kan förvärra kopparkorrosionen. Kärnavfallsrådet anser att industrins har satt sina gränsvärden för optimistiskt vilket har lett till att alla leror passar in på KBS-metoden.

Under en istid kan stora mängder jonrikt vatten tränga ner i slutförvaret. I Kärnavfallsrådets nyhetsblad från det öppna rådsmöte i Östhammar säger Willis Forsling: "Smältvatten är mycket rent och innehåller små mängder joner, vilket kan leda till att bentonitpartiklar sprids. Då kan en del av bufferten erodera." Willis tycker det är viktigt att ytterligare forskning sker på området.

När det gäller återfyllnaden så ser Kärnavfallsrådet problem med att få leran att täppa till varje litet hålrum i tunnlarna. Om det blir ett hålrum kan vatten samlas där och en erosion av fyllnadsmaterialet kan börja.

Kärnavfallsrådets nyhetsblad från det öppna rådsmöte 090511 >>

Kärnavfallsrådets inledande presentation på mötet >>

SKB:s presentation på mötet om teknikutveckling för buffert, återfyllning och förslutning >>

SKB:s presentation på mötet om buffertens och återfyllningens långsiktiga funktion >>

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation av uppföljning av buffert och återfyllnadsfrågor >>

Logga in