15 juli 2009 |

MKG yttrar sig till Kärnavfallsrådet över rapport om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, har lämnat ett yttrande på en remiss som Kärnavfallsrådet gjort av en rapport som professor Karl-Inge Åhäll lämnat in till rådet. Rapporten heter "Brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar".

Professor Karl-Inge Åhäll anser i rapporten att för att höja kunskapsnivån i alternativredovisningen av konceptet DB behövs kompletterande FoU-insatser inom tre områden:

- påvisa att metodens fysiska förutsättningar föreligger inom landet,

- uppgradera kunskapen om grundvattnets densitetsskiktning så att det åtminstone finns en relevant hydrogeologisk modell av normal svensk berggrund ned till 5 km djup,

- uppgradera kunskapen om borr- och deponeringsteknik samt för förvarets funktion över tid så att man kan göra de allsidiga och säkerhetsrelaterade jämförelser som är alternativredovisningens mål och mening.

Rapporten innehåller även en del med en genomgång av argumentationen i olika centrala frågeställningar avslutas med en jämförande tabell där metoden djupa borrhål jämförs med kärnavfallsbolagets KBS-metod.

I sitt yttrande över rapporten till rådet lyfter Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, följande frågeställningar:

- Behovet av ett fördjupat underlag för att Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen ska kunna bedöma den alternativa metoden djupa borrhål som ett alternativ till KBS-metoden

- Behovet av från industrin fristående forskningsmedel

- Diskussionen om flerbarriärsystem

- Frågan om vad som är tillgänglig teknik

- Frågan om totala kostnader för att genomföra metoden djupa borrhål i stället för KBS-metoden

- Den etiska diskussionen om vad det betyder att slutförvarsfrågan "måste lösas av nuvarande generation"

- Frågan om återtagbarhet eller inte

MKG menar att det för närvarande saknas central kunskap för att kunna jämföra den alternativa metoden djupa borrhål med den så kallade KBS-metoden som kärnavfallsbolaget SKB vill använda för slutförvaring av använt kärnbränsle. Detta innebär att det inte finns ett erforderligt underlag för en miljöprövning.


MKG:s yttrande över professor Karl-Inge Åhälls rapport "Brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar" >>

Kärnavfallsrådets remiss av professor Karl-Inge Åhälls rapport om bristerna i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod >>

Karl-Inge Åhälls rapport >>

Länk till MKG:s yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07 med avseende på alternativa metoder >>

Mer om den alternativa metoden djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in