6 oktober 2009 |

Strålsäkerhetsmyndighetens har lämnat förslag på kärnavfallsavgifter för 2010-2011 till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har lämnat sitt förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2010-2011 till regeringen. Myndigheten ifrågasätter i flera avseenden de antaganden kärnavfallsbolaget SKB har använt för att beräkna de framtida kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Ändå föreslår myndigheten mycket måttligt höjda avgifter. MKG har tidigare yttrat sig över förslaget och ansett att avgifterna behöver höjas betydligt mer.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 bör höjas från 0,5 till 0,9 idag till 0,9 till 1,1 öre per kWh. Avgiften skiljer sig mellan de olika kärnkraftverken.

MKG välkomnar Strålsäkerhetsmyndighetens tydliga ambitioner att förbättra sitt arbete med att kritiskt analysera kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s arbete med att ta fram underlag för framtida kostnader för slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. I remissutgåvan uppmärksammar myndigheten ett antal frågeställningar som måste utredas och analyseras djupare. Myndigheten ifrågasätter i flera avseenden de antaganden kärnavfallsbolaget SKB har använt för att beräkna de framtida kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Trots det anser inte myndigheten i avvaktan på fortsatta utredningar att avgifterna bara bör höjas med måttliga belopp.

MKG menar att de måttliga höjningar som SSM föreslår för kärnavfallsavgifterna för 2010 och 2011 inte är tillräckliga. På punkt för punkt argumenterar myndigheten i underlaget för att industrin underskattar framtida kostnader och överskattar fondens tillväxtpotential. MKG menar att det liksom tidigare år då yttranden lämnats in att det finns argument för att återställa avgifterna till de nivåer i reella termer som rådde för snart 15 år sedan, dvs till ca 3 öre/kWh.

I övrigt kommenterar MKG i detta yttrande även bland annat:
- Val av diskonteringsränta
- Behovet av alternativa scenarier för den framtida kärnkraften
- Osäkerheter om slutförvarsprojektet för använt kärnbränsle
- Osäkerhet om byggkostnader
- Osäkerheter om rivningskostnader
- Osäkerhet om produktivitetsvinster
- Behov av stark kontroll av kärnkraftsindustrins säkerheter

Till sitt yttrande bifogar även MKG tidigare yttranden över förslag till kärnavfallsavgifter.

Myndighetens förslag att höja avgifterna till 0,9 till 1,1 öre per kWh innebär en lägre höjning av avgifterna än de höjningar myndigheten föreslog för regeringen för år 2007 (till 1,3 till 2,0 öre per kWh) och för 2008-2009 (till 0,9 till 1,5 öre per kWh). I båda fallen fastställde regeringen betydligt lägre avgifter. Med tanke på de osäkerheter som finns i för den fortsatta hanteringen av det svenska kärnavfallet och att Strålsäkerhetsmyndigheten trots sina egna betänkligheter föreslår endast en mindre höjning måste regeringen denna gång i sitt kommande beslut om kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 åtminstone följa myndighetens förslag. Men gärna argumentera för och höja avgifterna mer.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter 2010-2011 >>

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om förslag till kärnavfallsavgifter för 2010-2011 >>

Sammanställning av remissinstansernas yttranden >>

Länk till nyhet om myndighetens remissmöte i februari 2009 och det underlag kärnavfallsbolaget SKB lämnat in >>

Logga in