29 oktober 2009 |

Yttrande över kompletteringen av Fud-07: SSM vill ha ett fördjupat underlag för djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har yttrat sig till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07. SSM bedömer att kärnavfallsbolagets komplettering i vissa avseenden, bl a vad gäller den alternativa metoden djupa borrhål, inte motsvarar de förväntningar som framgår av regeringens beslut över programmet i november 2008. Myndigheten vill att bolaget i nästa forskningsprogram, Fud-10, ska inkludera ett fördjupat underlag för djupa borrhål.

Regeringen tog i november 2008 ett beslut att kärnavfallsbolaget SKB skulle komplettera sitt forskningsprogram Fud-07 med en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa metoder, bl a djupa borrhål". Bolaget lämnade in kompletteringen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i slutet av mars i år. Myndigheten har haft kompletteringen ute på remiss och har nu lämnat sitt yttrande till regeringen.

SSM skriver i sitt yttrande att myndigheten bedömer att kärnavfallsbolagets komplettering i vissa avseenden, bl a vad gäller den alternativa metoden djupa borrhål, inte motsvarar de förväntningar som framgår av regeringens beslut över programmet i november 2008. Myndigheten vill att bolaget i nästa forskningsprogram, Fud-10, ska inkludera ett fördjupat underlag för djupa borrhål. Kärnavfallsbolaget ska lämna in Fud-10 hösten 2010, dvs innan ansökan beräknas lämnas in. Myndigheten vill även att ett antal frågor som rör slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall, SFL, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och planeringen för avveckling och rivning av kärnkraftverken ska utvecklas i Fud-10.

I granskningsrapport inför beslutet noterar myndigheten att kärnavfallsbolaget i kompletteringen av Fud-program 2007 inte redovisar några planer på ytterligare utredningar kring alternativet djupa borrhål inför tillståndsansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten anser dock att bolaget bör ta fram ett fördjupat underlag för djupa borrhål: dels en fördjupad expertbedömning kring genomförbarhet (borrteknik och deponering), dels en utförligare analys av osäkerheterna kring grundvattnets stabilitet på stora djup. Myndigheten anser att dessa ytterligare utredningar är nödvändiga för att kunna göra en systematisk jämförelse med kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-system.

Myndighetens bedömning motsäger tydligt kärnavfallsbolagets yttrande i ett inslag i Dagens Eko 091009 där en företrädare för bolaget säger "vi har gjort den redovisning som behövs för att kunna bedöma alternativet djupa borrhål". En länk till yttrandet finns nedan.

I granskningsrapporten skriver myndigheten att MKG "förordar" djupa borrhål som ett alternativ till KBS-metoden. Detta är inte riktigt. MKG förordar ingen metod men vill att metoden djupa borrhål ska utredas ytterligare eftersom den skulle kunna ge en högre långsiktig miljösäkerhet än bolagets KBS-metod. KBS-metoden är beroende av konstgjorda barriärer för den långsiktiga miljösäkerheten. Detta kan vara ett betydligt sämre alternativ än den naturliga barriär som metoden djupa borrhål skulle kunna erbjuda genom att grundvatten på stora djup inte har något utbyte med grundvattnet som cirkulerar närmare ytan.

Eftersom kärnavfallsbolaget SKB så tydligt visat att de inte tidigare klarat av att på ett rättvisande sätt utreda alternativet djupa borrhål, och att de tydligt ansett att det inte finns något mer att utreda, ville MKG i sitt remissyttrande över Fud-07-kompletteringen att fortsatt arbete med metoden skulle göras av en från bolaget fristående aktör. Detta vill inte myndigheten, men tillägger "även om det naturligtvis är bra om oberoende forskning kan genomföras som komplement till SKB:s arbete".

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen har sedan lång tid kritiserat kärnavfallsbolaget SKB för att inte på ett tillräckligt sätt utreda alternativet djupa borrhål. En uppfattning som nu fått ett tydligt stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om Fud-kompletteringen 2007 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsrapport om Fud-kompletteringen 2007 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Eko-inslag 091009 inför FUD-K-2007-beslutet där kärnavfallsbolaget SKB uttalar sig >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s remissyttrande på SKB:s komplettering (med länk till kompletteringen) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets remiss under sommaren en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in