11 november 2009 |

Ny amerikansk rapport om den alternativa metoden djupa borrhål

Det statliga amerikanska energilaboratoriet Sandia har i en rapport gjort en ny utvärdering av den alternativa metoden djupa borrhål. I och med att det amerikanska slutförvarsprogrammet med slutförvaring i Yucca Mountain i Nevada avbrutits är det amerikanska intresset för alternativa slutförvarsmetoder stort. Den nya rapporten konstaterar att det borrtekniskt och hanteringsmässigt är rimligt att anta att metoden djupa borrhål går att använda och att de säkerhetsmässiga långsiktiga miljöaspekterna är mycket gynnsamma. Den nya rapporten bör öppna för fortsatt utvecklingsarbete med djupa borrhål även i Sverige.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i många år velat ha en bredare satsning på att undersöka förutsättningarna för att använda metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som förfogar över resurserna för att genomföra ytterligare utredningar, har vägrat.

Även regeringen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet har på senare år uppfattat att slutförvaring i djupa borrhål skulle kunna innebära en större långsiktig miljösäkerhet. Så sent som för två veckor sedan yttrade sig myndigheten till regeringen med krav på att kärnavfallsbolaget utför ytterligare studier av djupa borrhål. En länk till en nyhet om detta finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att regeringen snarast måste se till att medel ur Kärnavfallsfonden frigörs så att från industrin fristående medel kan användas för forskning och utredningar om alternativa metoder till kärnavfallsbolagets egen KBS-metod, något som inte är möjligt i dagsläget.

Rapporten ”Deep Borehole Disposal of High-Level Radioactive Waste - Sandia Report 2009-4401 - August 2009” >>

Läs nyheten om Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om djupa borrhål >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s remissyttrande på SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07 (med länk till kompletteringen) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets remiss under sommaren av en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer information om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in