29 oktober 2009 |

Regeringen ger i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten att utreda effekter av Studsvikslagens upphävande

Lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktiv avfall m.m., den så kallade Studsvikslagen, kommer enligt planerna att upphöra att gälla 1 januari 2012. Lagen styr idag finansiering av det svenska historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverken byggdes. Regeringen har nu gett i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att utreda framtida kostnader, osäkerheter och ansvar samt att göra en grundlig utvärdering av vilka problem och finansiella risker som kan uppstå för staten i samband med att lagen avskaffas. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare lyft upp problemet i det på Studsviksområdet finns omfattande mängder kärnavfall vars innehåll inte är tillräckligt känt. Därmed bör inte Studsvikslagen avskaffas med argumentet att de framtida avfallskostnaderna är täckta. MKG anser därför att den nya utredningen är välbehövlig.

Det finns en speciell lag som heter lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (1988:1537). Lagen kallas även "Studsvikslagen" och den ska se till det finns nog med medel i Kärnavfallsfonden för att ta hand om kostnaderna för rivning av försöks- och forskningsreaktorer och för att ta hand om "historiskt" kärnavfall från den tidiga svenska civila och militära kärntekniska verksamheten i Sverige. Lagen är nu under avveckling och upphör att gälla den 1 januari 2012. Tanken är att mängden medel ska vara tillräckliga för att ta hand om det historiska och okända avfallet.

MKG anser dock att det inte går att göra den bedömningen innan det är mer känt vad det historiska och okända avfallet är och hur mycket. MKG skrev i sitt yttrande över kärnavfallsavgifterna enligt Studsvikslagen hösten 2008 att:

"Den osäkerhet om framtida kostnader som fanns hösten 2006 finns fortfarande. Det saknas fortfarande saknas en kartläggning över innehållet i de tusentals behållare som finns i tält och bergrum på Studsviksområdet. Innan detta är gjort finns det ingen möjlighet att uppskatta de framtida kostnaderna. Denna situation lyfte även Statens stråskyddsinstitut, SSI, i sitt senaste yttrande över medlen enligt Studsvikslagen och Strålsäkerhetsmyndigheten tar upp denna osäkerhet och andra osäkerheter i sitt yttrande. Dessutom tillkommer nu osäkerheter om kostnader för återställningen av områdena kring Ranstad och att den allmänna finansoron gör det osäkert att kunna räkna med den tillväxt av medlen i Kärnavfallsfonden som anges i myndighetens kalkyler."

Regeringen har nu gett i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten att utreda framtida kostnader, osäkerheter och ansvar samt att göra en grundlig utvärdering av vilka problem och finansiella risker som kan uppstå för staten i samband med att lagen avskaffas. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2010.

Regeringsbeslut med uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten 091029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande över kärnavfallsavgifter 081031 >>

Logga in