21 september 2009 |

Kärnavfallsrådet vill att industrin genomför seriös forskning om djupa borrhål

Kärnavfallsrådet har yttrat sig till regeringen över SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07 (Fud-07-K). Rådet anser i yttrandet bland annat att det är av särskild vikt att alternativet djupa borrhål hanteras på ett seriöst sätt i det fortsatta forskningsarbetet. Rådet uppmärksammar även regeringen på möjligheten att ge någon annan i uppdrag att utreda alternativet djupa borrhål om det finns skäl att tro att SKB:s ambitionsnivå inte motsvarar regeringens förväntningar. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att slutförvarsalternativet djupa borrhål måste utredas ytterliga eftersom metoden skulle kunna ge en större långsiktig miljösäkerhet än kärnavfallsbolagets KBS-metod.

Efter ett regeringsbeslut i november 2008 över kärnavfallsbolagets SKB:s forskningsprogram Fud-07 var bolaget tvunget att komplettera forskningsprogrammet. En kompletteringspunkt var att regeringen ville ha en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa metoder, bland annat djupa borrhål". Bolaget gjorde en sådan komplettering i mars 2009 (Fud-07-K). MKG menade i sitt yttrande över kompletteringen att bolaget i stället för att som lagen kräver genomföra en allsidig forskning om metoder endast ensidigt undersökt KBS-metoden.

Nu har Kärnavfallsrådet kommit med sitt yttrande över Fud-07-K. I yttrandet skriver rådet sammanfattande:

Kravet på fortsatt forskning gäller till dess att reaktorinnehavarens skyldigheter enligt kärntekniklagen fullgjorts. Det är mot denna bakgrund som Kärnavfallsrådet anser det vara angeläget att Fud-program 2007 kompletteras på det sätt som rådet rekommenderat. Av särskild vikt anser rådet det vara att alternativet djupa borrhål hanteras på ett seriöst sätt i det fortsatta forskningsarbetet.

I yttrandet utvecklar rådet sin syn på SKB:s arbete med alternativa metoder:

När det gäller SKB:s redovisning av kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder kan rådet konstatera att SKB har gjort en sammanställning av det arbete och de bedömningar som SKB har gjort genom åren. Ingen ny information har framkommit i de kompletterande redovisningarna som förändrar rådets syn sedan granskningen av Fud-program 2007. När det gäller alternativet djupa borrhål har SKB sammanställt de studier som gjorts sedan 1986 både nationella och internationella. Kärnavfallsrådet noterar att SKB håller fast vid sin bedömning att ingenting talar för att deponering i djupa borrhål skulle öka säkerheten och att de därmed inte ser något motiv för att genomföra något forskningsprogram för detta koncept. Rådet vill därför uppmärksamma regeringen på möjligheten att ge någon annan i uppdrag att utreda alternativet djupa borrhål om det finns skäl att tro att SKB:s ambitionsnivå inte motsvarar regeringens förväntningar. Kärnavfallsrådet vill också lyfta fram projektet The Swedish Deep Drilling Project som en möjlig källa till ny kunskap.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen har sedan lång tid kritiserat kärnavfallsbolaget SKB för att inte på ett tillräckligt sätt utreda alternativet djupa borrhål, som skulle kunna ge en högre långsiktig miljösäkerhet än bolagets KBS-metod som är beroende av konstgjorda barriärer.

Komplettering: Även Strålsäkerhetsmyndigheten vill att kärnavfallsbolaget SKB utreder djupa borrhål ytterligare. Se länk nedan till myndighetens yttrande till regeringen över Fud-07-K. Där finns även en länk till regeringsbeslutet över Fud-07-K.

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07-K >>

Mer information om the Swedish Deep Drilling Program >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande över Fud-07-K med vidare länk till bolagets komplettering och regeringsbeslutet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets remiss under sommaren en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Till nyhet om Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över Fud-07-K >>

Till nyhet om regeringens beslut över Fud-07-K >>

Logga in