10 december 2009 |

Regeringsbeslut lägger kompletteringen av Fud-07 till handlingarna

Regeringen har under hösten tagit emot Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07. Dessutom har kärnavfallsbolaget lämnat ett yttrande. I ett regeringsbeslut den 10:e december sammanfattar regeringen myndighetens och rådets syn på Fud-07-K och lägger ärendet till handlingarna. Flera frågor hänvisas till nästa forskningsprogram Fud-10 som kärnavfallsbolaget ska överlämna till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2010. Myndigheten och rådet vill se utförligare och seriösa utredningar av den alternativa metoden djupa borrhål. Det vill även Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som menar att metoden skulle kunna ge en större långsiktig miljösäkerhet än kärnavfallsbolagets KBS-metod.

Regeringen har lagt hanteringen av kärnavfallsbolagets SKB:s forskningsrapport Fud-07 till handlingarna. Därmed avslutas hanteringen av forskningsrapporten och den komplettering av rapporten som regeringen beslutade om i november 2008. Eftersom bolaget ska lämna in en rapport var tredje år så ska nästa forskningsrapport lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten redan i oktober 2010. Detta är innan bolaget nu planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning kan konstatera att både Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet i sina yttranden till regeringen över kärnavfallsbolagets SKB:s komplettering av forskningsrapporten, Fud-07-K, anger att bolaget måste ta fram ett bättre underlag vad gäller den alternativa metoden djupa borrhål. Eftersom bolaget vid ett flertal tillfällen sagt att de inte tänker göra det kommer det att bli intressant att se hur frågan kommer att hanteras i forskningsprogrammet Fud-10.

Regeringsbeslutet om Fud-07-K 091210 >>

SKB:s yttrande över SSM:s yttrande till regeringen över Fud-K-07 >>

Nyhet om att SSM i sitt yttrande till regeringen anser att den alternativa metoden djupa borrhål måste redovisas bättre >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet i sitt yttrande till regeringen vill att industrin genomför seriös forskning om djupa borrhål >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s remissyttrande på SKB:s komplettering (med länk till kompletteringen) >>

MKG yttrar sig till Kärnavfallsrådet under sommaren 2009 över en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in